Bible Devotion

 • June 1, 2023

  June 1, 2023 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   NQAILUG RUA NUBNUA “Suavdlawg yeej paub tej kws tuabneeg lub sab nyam ua. Tej ntawd yog le nuav, kev pleeg kev yi, kev phem kev qas, pe dlaab pe mlom, ua neeb ua yaig, sib ua yeebncuab, sib rhes sib ntaus, sib khib, sib chim, xaav ua […]

 • May 31, 2023

  May 31, 2023 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug     NQAILUG RUA NUBNUA “Tomqaab ntawd Vaajtswv has tas, Nwgnua peb ca le tsim tuabneeg muaj yaamntxwv zoo le peb. Tuabneeg yuav kaav tej miv ntseg, miv noog, miv tsajnyeg tsajqus, miv naab miv qaav, hab miv kaab miv ntsaum taagnrho huv tuabsi.’” (Chikeeb Genesis 1:26) XAAV TXUG […]

 • May 30, 2023

  May 30, 2023 Nubnuav Nyeem – Kawm Vaajtswv Txujlug   NQAILUG RUA NUBNUA “Mej yuav tsum fwm mej nam hab mej txiv, mej txhaj yuav muaj sa nrug luas ua neej nyob ntev huv lub tebchaws kws kuv muab pub rua mej nyob. (Tsiv Dlim Exodus 20:12) XAAV TXUG TEJNUA Tsi xob xaav has tas, […]

 • May 29, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Cov tuabneeg kws ua lawv le tug TSWV tej lug saamfwm, hab noog nwg lug kawg sab kawg ntsws, cov tuabneeg ntawd tau koobmoov!” (Nkauj Qhuas Vaajtswv Psalm 119:2) XAAV TXUG TEJNUA Kevcai  6:5 has, “Koj yuav hlub koj tug Tswv kws yog koj tug Vaajtswv taagnrho huv koj lub sab lubplawv, […]

 • May 28, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Ib tsoom tuabneeg Ixayees es, mej ua tuabzoo noog. Tsuas yog tug TSWV tuableeg xwb txhaj yog peb tug Vaajtswv. Mej yuav tsum muab sab npuab tug TSWV kws yog mej tug Vaajtswv kawg sab kawg ntsws, kawg plaab kawg plawv, hab kawg mej lub dlaag lub zug. Mej yuav tsum ncu […]

 • May 27, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Mej yuav tsum ua sab tawvqhawv, mej txhaj yuav tau nqezug ntau.  Mej yuav tsum ua sab ntev mej txhaj yuav ua tau lawv le Vaajtswv lub sab nyam, hab tau tej kws Vaajtswv cog lug tseg has tas, nwg yuav pub rua mej.” (Heplais 10:35-36) XAAV TXUG TEJNUA Txhua txhua tug […]

 • May 26, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Mej yuav tsum ua sab ntev rua suavdlawg. Tug Tswv tub yuav lug sai sai nua.  Mej tsi xob nyuajsab rua ib yaam dlaabtsi hlo le. Thaus mej thov Vaajtswv mej yuav tsum qha txhua yaam kws mej xaav yuav rua nwg, hab thaus mej thov mej yuav tsum ncu nwg tshaavntuj. […]

 • May 25, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Kuv yog tug kws muaj fwjchim miv dlua ndlais cov tubkhai huv tuabsi. Tsi tsimnyog kuv yuav tau lub npe hu ua tubkhai, rua qhov yaav taaglug kuv yog tug tsimtxom cov ntseeg Yexus heev kawg le. Najnub nwgnua mej pum kuv tsi zoo le yaav taaglug rua qhov Vaajtswv hlub kuv. […]

 • May 24, 2023

    NQAILUG RUA NUBNUA “Ib yaam nkaus le ntawd mej yuav tsum ncu ntsoov has tas, txujkev txhum tsi muaj fwjchim yuam mej lawm, rua qhov mej zoo le cov tuabneeg kws tuag lawm. Nwgnua mej ua mej lub neej rua Vaajtswv tau ntsejmuag, rua qhov mej nrug Yexus Khetos koom ib txugsa.  Yog le […]

 • May 23, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Vaajtswv hlub peb le ntawd tub yog nwg xaav coj peb lug nrug nwg sis raug zoo, hab tau txujsa ntev moog ib txhis kws peb ca sab has tas, nwg yuav pub rua peb.” (Titaus 3:7) XAAV TXUG TEJNUA Kuv xaav kuas koj pum peb lubneej yaav tomntej zoo lug ntawm […]

 • May 22, 2023

   NQAILUG RUA NUBNUA “Tabsis thaus tug Vaajtswv kws yog peb tug Cawmseej, nwg qha nwg txujkev hlub rua suavdlawg, nwg cawm peb dlim peb tej kev txhum. Nwg ua le ntawd tsi yog vim peb ua ib yaam haujlwm zoo, tabsis vim nwg hlub peb xwb. Nwg kuas nwg tug Ntsujplig ntxuav peb kuas peb […]

 • May 21, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Yog le ntawd txujsa kws nwgnua kuv muaj tsi yog kuv txuj, tabsis yog Yexus Khetos txuj. Qhov kws nwgnua kuv muaj txujsa nyob tub yog vim kuv ntseeg Vaajtswv tug Tub, tug kws hlub kuv hab muab nwg txujsa txhwv kuv. Kuv yeej tsi vwj Vaajtswv nploojsab hlub txheej. Yog Vaajtswv […]

 • May 20, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Nwgnua peb muaj kev thaajyeeb rua qhov Yexus Khetos tub tso peb cov kws ua qhev dlim lawm. Yog le ntawd mej yuav tsum muab sab rau ntseeg tsi xob pub leejtwg coj mej rov qaab moog ua qhev dlua.”(Kalatians 5:1) XAAV TXUG TEJNUAV Nwg yog lug “ntawm kev hlub ua rua […]

 • May 19, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Nwg cawm peb dlim peb tej kev txhum. Nwg ua le ntawd tsi yog vim peb ua ib yaam haujlwm zoo, tabsis vim nwg hlub peb xwb. Nwg kuas nwg tug Ntsujplig ntxuav peb kuas peb yug dlua tshab, hab muaj lub neej tshab. Nwg kuas Yexus Khetos tug kws yog peb […]

 • May 18, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Rua qhov yaav taaglug peb yeej yog tuabneeg ruam, tuabneeg tawvncauj, tuabneeg ua txhum, peb qaug rua kev phem kev qas, hab rua ib puas tsaav yaam kev lomzem. Peb lub sab najnub xaav phem, ntshaw luas tug hab ib tug ntxub ib tug. Tabsis thaus tug Vaajtswv kws yog peb tug […]

 • May 17, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Yexus Khetos nwg muab nwg txujsa lug txhwv peb kuas peb dlim txhua yaam kev phem, hab paab peb txhua tug kws yog nwg tug kuas peb ua tau tuabneeg zoo kawg nkaus, hab kuas peb muaj lub sab kublug ua ib puas tsaav yaam haujlwm zoo.”(Titaus 2:14) XAAV TXUG TEJNUAV Koj […]

 • May 16, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Rua qhov Vaajtswv tub qha nwg nploojsab hlub kws nwg lug cawm txhua leej tuabneeg rua suavdlaws paub lawm. Nwg ua le ntawd tub yog nwg xaav kuas peb noog nwg lug, hab tso peb tej kev phem kev qas tseg, hab kuas peb paub tswj peb lub sab, ua tau tuabneeg […]

 • May 15, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Koj yuav tsum qha cov tub hluas ib yaam nkaus kuas puab paub tswj puab lub sab. Koj yuav tsum ua ib puas tsaav yaam haujlwm zoo rua puab xyum. Thaus koj qha Vaajtswv txujlug koj yuav tsum ua tuab zoo qha tag tag, tsi xob laam tau laam qha.” (Titaus 2:6-7) […]

 • May 14, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Mej ca le ua tuab zoo noog, kuv yuav qha ib zaaj kws mej tsi tau nov dlua rua mej noog. Tsi yog peb txhua tug yuav tuag taag huv tuabsi, tabsis thaus luas tshuab raaj tshuab paajnruag  zag kawg, tuab plag tuab ntsais muag xwb peb txhua tug lub cev yuav […]

 • May 13, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Tej tuabneeg teb has tas, Puas muaj leejtwg ntseeg tej kws nwgnua peb qha? Puas muaj leejtwg pum has tas, tej nua yog tug TSWV txhais teg ua? Tug TSWV yeej pum zoo kuas nwg tug tubqhes luj hlub yaam nkaus le tsob ntoo kws nrhau caag rua huv dlaim aav qhuav. […]

 • May 12, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Thaus ntawd mej yuav tsaa ncauj hu kuv. Mej yuav tuaj thov kuv paab mej, kuv yuav teb mej tej lug thov. Thaus mej nrhav kuv, mej yuav nrhav tau, rua qhov mej nrhav kuv kawg mej sab mej ntsws. Kuv has tas, mej yeej yuav nrhav tau kuv tag, hab kuv […]

 • May 11, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Vaajtswv tug Ntsujplig pub ib tug muaj tswvyim has tej lug thoobtsib tonrog, pub ib tug muaj tswvyim txawj qha, tabsis puavleej yog tib tug Ntsujplig pub. Vaajtswv tuab tug Ntsujplig ntawd pub ib tug muaj kev ntseeg, pub ib tug muaj fwjchim khu tau tej tuabneeg mob. Ib tug muaj fwjchim […]

 • May 10, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Yauxej has rua Yauxej cov kwvtij has tas, Kuv yog Yauxej ntaag. Kuv txiv puas tseem ua neej nyob? Cov tijlaug ntshai kawg nkaus puab teb tsi taug Yauxej ib lu le. Yauxej has rua puab has tas, Mej ca le txaav lug ze ze ntawm kuv nua. Puab txawm txaav moog […]

 • May 9, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Yog lub cev muaj qhov muag xwb tsi muaj pobntseg yuav ua le caas nov tau lug. Yog lub cev muaj pobntseg tsi muaj qhovntswg yuav ua le caas nov tau ntxhab. Vaajtswv yeej tsi tsim lub cev zoo le ntawd. Vaajtswv tsim lub cev muaj teg muaj taw, muaj sab muaj […]

 • May 8, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Vaajtswv tug Ntsujplig pub peb txhua tug nyag muaj nyag tswvyim, tabsis tej tswvyim ntawd puavleej yog Vaajtswv tuab tug Ntsujplig pub. Vaajtswv pub peb nyag muaj nyag ib txug haujlwm teevtam nwg, tabsis peb puavleej teevtam tuab tug Tswv xwb. Vaajtswv pub txhua tug nyag muaj nyag tswvyim ua haujlwm, tabsis […]

 • May 7, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Yog le ntawd txujsa kws nwgnua kuv muaj tsi yog kuv txuj, tabsis yog Yexus Khetos txuj. Qhov kws nwgnua kuv muaj txujsa nyob tub yog vim kuv ntseeg Vaajtswv tug Tub, tug kws hlub kuv hab muab nwg txujsa txhwv kuv. Kuv yeej tsi vwj Vaajtswv nploojsab hlub txheej. Yog Vaajtswv […]

 • May 6, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUAV “Thov tug Vaajtswv kws mej ca sab rua, ua rua mej txhua tug kws ntseeg zoo sab hab tau zoo nyob kaajsab lug, kuas Vaajtswv tug Ntsujplig lub fwjchim ua rua mej txujkev ca sab hlub zujzug. Paulaus muaj cuabkaav ntuag cov ntseeg, Cov kwvtij es, kuv paub tseeb has tas, mej […]

 • May 5, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Thov tug Vaajtswv kws ua rua peb ua taug sab ntev, hab muab sab rau ntseeg heev ntxiv paab mej kuas mej nyob sis hum. Yog mej coj mej tug yaamntxwv zoo le Yexus Khetos tug, nej ib leeg yeej yuav nrug taug ib leeg sis raug zoo. Yog mej ua le […]