Bible Devotion

 • September 25th, 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS Tus Thwjtim Zoo Thiab Tus Thwjtim Cuav September 25, 2023   NQI LUS RAU HNUB NO 16Kuv rov hais dua ib los rau nej hais tias, nejtsis txhob xav hais tias, kuv yog neeg ruam. Yognej xav li ntawd cia kuv ua neeg ruam, kuv yuavkhav ob peb los rau…

 • September 24th 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS Ceevfaj Cov Xibhwb Cuav September 24, 2023   NQI LUS RAU HNUB NO 12Tej uas nimno kuv ua, kuv yeej yuav ua mus li kom cov neeg uas nej hu ua tubtxib, lawv tsismuaj ib los lus yuav khav hais tias, lawv ua lawv tes haujlwm ib yam li peb…

 • September 23, 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS Txo Hwjchim Thaum Ua Vajtswv Dejnum September 23, 2023   NQI LUS RAU HNUB NO 5Kuv yeej tsis tau xav hais tias, kuv muaj hwjchim yau dua cov neeg uas nej hu ua tub txib. 6Txawm yog kuv tsis tshua txawj hais li tejneeg txawjntse hais los, kuv yeej paub…

 • September 22, 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS Hlub Cov Kwbtij Ntseeg Tiag September 22, 2023   NQI LUS RAU HNUB NO Txawm yog kuv hais lus muaj ntsis zooli tus ruam hais los, thov nej ua siab ntev mloog kuv tej lus. 2Kuv khib nej ib yam li Vajtswv khib, rau qhov nej zoo ib yam li…

 • September 21, 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS Tsim Nyog Peb Khav Txog Tswv Yexus Khetos September 21, 2023 NQI LUS RAU HNUB NO 17Tiamsis muaj lus sau cia rau hauv Vajtswvphau ntawv hais tias, tus uas xav khav nws tsuasmuaj cai khav txog tej uas tus Tswv twb ua loslawm xwb (Yelemis 9:22-23). 18Rau qhov tusuas nws…

 • September 20th, 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS  Vajtswv Txoj Dejnum Rau Peb  September 20, 2023  NQI LUS RAU HNUB NO  12Peb tsis muab peb lub neej piv rau cov neeg uas khav hais tias, lawv muaj meejmom siab lub. Cov neeg uas khav li ntawd lawv ruam kawg li. Lawv ib tug ntsuas ib tug, thiab muab…

 • September 19, 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS  Tsis Txhob Luj Lwm Tus Los Ntawm Cev Qaij Daim Tawv  September 19, 2023  NQI LUS RAU HNUB NO  7Nej tabtom saib sab nraud xwb. Nej cov ntseeg puas muaj ib tug twg khav hais tias, nws yog Yexus Khetos tus neeg. Yog muaj, tus ntawd yuav tsum ua tib…

 • September 18, 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS Xyaum Ua Zoo Rau Lwmtus September 18, 2023 NQI LUS RAU HNUB NO Kuv yog Povlauj. Nej ua tib zoo mloog kuv tej lus. Muaj neeg hais tias, thaum kuv nrog nej nyob kuv ntshai nej, tiamsis thaum kuv tsis nrog nej nyob lawm, kuv ua tawv kawg li tuaj…

 • September 16, 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS Txojkev Ntseeg Li Tus Thawj Tubrog September 16, 2023 NQI LUS RAU HNUB NO 5Thaum Yexus mus txog hauv lub nroog Kapena-us, muaj ib tug thawj tubrog Loo tuajcuag Yexus. Nws thov Yexus hais tias, 6Xibhwb, kuv tus tubqhe mob heev tom tsev. Nws tes taw twb txhav tas txom…

 • September 14, 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS Tsis Txhob Khav Hais Tias Yus Zoo Tshaj Hluag September 14, 2023 NQI LUS RAU HNUB NO 12Peb tsis muab peb lub neej piv rau cov neeg uas khav hais tias, lawv muaj meejmom siab lub. Cov neeg uas khav li ntawd lawv ruam kawg li. Lawv ib tug ntsuas…

 • September 13, 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS Tsis Txhob Khav September 13, 2023 NQI LUS RAU HNUB NO 7Nej tabtom saib sab nraud xwb. Nej cov ntseeg puas muaj ib tug twg khav hais tias, nws yog Yexus Khetos tus neeg. Yog muaj, tus ntawd yuav tsum ua tib zoo xyuas saib nws yog neeg zoo li…

 • September 12, 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS Vajtswv Yog Tus Pub Txhua Yam September 12, 2023 NQI LUS RAU HNUB NO 10Tus Vajtswv uas pub noob qoobloo rau tus cog, thiab pub zaub mov rau tus noj, nws yeej yuav pub tej noob qoob loo rau nej. Nws yuav ua kom tej qoobloo uas nej cog loj…

 • September 11, 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS Tus Uas Cog Tsawg Tau Tsawg September 11, 2023 NQI LUS RAU HNUB NO 6Nej yuav tsum nco ntsoov hais tias, tus uas cog tsawg yeej yuav tau sau tsawg. Tus uas cog ntau yeej yuav tau sau ntau. 7Yog li ntawd nyias yuav tsum muab raws li nyias twb…

 • September 10, 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS Muaj Lub Siab Hlub September 10, 2023 NQI LUS RAU HNUB NO Tsis tas kuv yuav sau ntawv tuaj qhia nej hais txog tej nyiaj uas sawvdaws yuav xa mus pab Vajtswv haiv neeg uas nyob tim Yudas tebchaws. 2Kuv yeej paub hais tias, nej puav leej yuav zoo siab…

 • September 9, 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS Leejtxiv Yog Tus Qhuas Peb September 9, 2023 NQI LUS RAU HNUB NO 54Yexus teb lawv hais tias, Yog kuv rov qabqhuas kuv xwb, kuv tej lus yeej tsis muajnujnqis dabtsi li. Kuv Txiv yog tus qhuas kuv,nws yog tus uas nej hu hais tias, nej tus Vajtswv.55Nej yeej tsis…

 • September 8, 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS Tswv Yexus Yog Txoj Kev September 8, 2023 NQI LUS RAU HNUB NO 33Lawv teb hais tias, Peb yog Anplaham cov xeebntxwv, peb yeej tsis tau ua leejtwg qhev ib zaug li. Lo lus uas koj hais tias, nej yuav dim, koj hais txog dabtsi?34Yexus hais rau lawv hais tias,…

 • September 7, 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS Tswv Yexus Yog Qhovtseeb September 7, 2023 NQI LUS RAU HNUB NO 31Yexus hais rau cov neeg Yudais uas ntseeg Yexus hais tias, Yog nej ua raws li tej lus kuv qhia, nej thiaj yog kuv cov thwjtim tiag. 32Nej yuav paub qhovtseeb thiab qhovtseeb ntawd yuav tso nej dim. (Yauhas 8:31-32)…

 • September 6, 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS September 6, 2023 NQI LUS RAU HNUB NO 12Tej uas nej ua no tsis yog yuav pab Vajtswv haiv neeg uas txom nyem xwb, tiamsis yuav ua rau sawvdaws niaj hnub ua Vajtswv tsaug thiab. 13Thaum sawvdaws pom tej nyiaj uas nej pab no yuavmuaj ntau leej ua Vajtswv tsaug,…

 • September 4, 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS September 4, 2023 NQI LUS RAU HNUB NO 8Tus Vajtswv uas muaj ib puas tsav yam yuav pub tej uas nej yuav tsum muaj rau nej, kom nej niaj hnub muaj txaus siv, thiab muaj txaus coj mus pab lwm tus. 9Raws li twb muaj lus sau cia rau hauv…

 • September 3, 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS September 3, 2023 NQI LUS RAU HNUB NO 6Nej yuav tsum nco ntsoov hais tias, tus uas cog tsawg yeej yuav tau sau tsawg. Tus uas cog ntau yeej yuav tau sau ntau. 7Yog li ntawd nyias yuav tsum muab raws li nyias twb xub xav tseg lawm, tsis yog…

 • 09-02-2023 Devotion

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS September 2, 2023 NQI LUS RAU HNUB NO 1Cov kwvtij es, peb xav kom nej paub haistias, Vajtswv hlub cov ntseeg uas nyob qhov txhia qhovchaw hauv Makadaunias teb chaws heev. 2Tej kev txomnyem uas lawv raug twb yog sim saib lawv puas muab siab rau ntseeg. Txawm yog lawv…

 • September 1, 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS September 1, 2023 NQI LUS RAU HNUB NO a[Tej neeg nyias txawm rov mus nyiastsev, tiamsis Yexus nce mus pem roob ntoo ntseej. 2Thaum kajntug txoog Yexus rov mus nram lub Tuamtsev. Muaj neeg coob coob tuaj cuag nws, nws zaum qhia sawvdaws. 3Cov neeg qhia Vajtswv txoj kevcai, thiab…

 • August 31, 2023

  august  31, 2023 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug    NQAILUG RUA NUBNUA “Tug kws muaj lub sab hlub yeej tsi ntshai. Txujkev hlub tshem tau tej kev txhawj ntshai tawm. Tug kws ntshai tseem tsi tau muaj lub sab hlub, rua qhov txujkev ntshai yuav ua rua nwg raug txim.” — 1 John 4:18     Xaav…

 • August 30, 2023

  august  30, 2023 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug    NQAILUG RUA NUBNUA “Kuv ua taug txhua yaam lug ntawm Yexus Khetos muab lub zug rua kuv.” — Filipis Philippians 4:13     Xaav Txug Tujlug Nuabnua Yaam dlaabtsi yog yaam keeb ua rua peb muaj kev zoo sab? Yaam lug saabnrau lug, yuav ua rua peb ntsib…

 • August 29, 2023

  august  29, 2023 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug    NQAILUG RUA NUBNUA “Rua qhov peb cov kws tub nrug Yexus Khetos koom ib txugsa lawm, peb suav has tas, tuabneeg ua kevcai txav lossis tsi ua yeej tsi tseemceeb. Qhov tseemceeb yog qhov kws tug ntseeg muaj lub sab hlub lwm tug.”— Kalatias 5:6   XAAV TXUG…

 • August 2023

  august  28, 2023 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug    NQAILUG RUA NUBNUA “Ca le ua sab dlawbpaug ua tug Tswv tegnum nrug kev ntshais hab txaus sab pehawm tug TSWV kws yog Vaajtswv……..Cov tuabneeg kws tso sab plhuav rua tug TSWV, yog cov tau koobmoov.” — Nkauj Qhuas Vaajtswv Psalm 2:11-12    Xaav Txug Txujlug Nuabnua Tug…

 • August 27, 2023

  august  27, 2023 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug    NQAILUG RUA NUBNUA “Ib tsoom tuabneeg Ixayees es, mej ca le ca sab rua tug TSWV, rua qhov nwg muaj nplooj sab hlub tsi tu, nwg zoo sab cawm mej dlim.”— Nkauj Qhuas Vaajtswv Psalm 130:7   Xaav Txuj Txujlug Nubnua Peb muaj dlaabtsi nyob ntawm nuav kws…

 • August 26, 2023

  august  26, 2023 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug    NQAILUG RUA NUBNUA “Rua qhov peb tsi muab sab npuab tej kws qhov muag pum, tabsis peb muab sab npuab tej kws qhov muag tsi pum. Tej kws qhov muag pum nyob ib ntus xwb, tabsis tej kws qhov muag tsi pum yuav nyob moog ib txhis.”— 2…