Bible Devotions

 • April 19, 2024

  April 19, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Mej yuav tsum paub tseeb has tas, tug Yexus kws mej muab ntsa rua sau ntoo khaublig, yog tug kws Vaajtswv tsaa ua tug Tswv hab ua tug Mexiyas.”— Cov Tubkhai Acts 2:36 Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua Tseemceeb tshaaj lub meejmom npe, nuav oblub…

 • April 18, 2024

  April 18, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Mej ca le tsaa muag saib lub ntuj hab lub nplajteb. Lub ntuj yuav pluj ndlais moog, yaam nkaus le tej paatawg, lub nplajteb yuav qub yaam nkaus le tej tsoogtsho qub, tej tuabeeg yuav tuag yaam nkaus le tej yoov tuag. Tabsis kuv…

 • April 17, 2024

  April 17, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Yexus Khetos yeej xub nyob dlua ib puas tsaav yaam huv tuabsi, nwg yog tug tuav ib puas tsaav yaam nyag nyob muaj nyag chaw.”— Kaulauxais Colossians 1:17 Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua Ua ntej chiv muaj nplajteb, nwg muaj Vaajtswv!  Ua ntej muaj lub…

 • April 16, 2024

  April 16, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua Thov teb kuv thaus kuv hu txug koj, O kuv rug Vaajtswv kws ncaajnceeg.  Thov tshem kuv tej kev txhuvsab; thov koj hlub kuv hab nov kuv tej lug thov.”  — Nkauj Qhuas Vaajtswv Psalm 4:1 Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua Chiv thawj, peb quaj…

 • April 15, 2024

  April 15, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “O Vaajtswv tug Muaj Fwjchim, Thov koj rov tsimkhu peb;  kuas peb muaj ntsejmuag luagtxhis, ntawm koj, ntawd txhaj yuav ua rua peb.”— Nkauj Qhuas Vaajtswv Psalm 80:7 Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua Sob lug nuav ua rua kuv quaj nrhav Vaajtswv: “thov khu peb…

 • Jesus Sends Out the Twelve

  By Pastor Vam Foung Vang Mark 6:6-13 6 Then Jesus went around teaching from village to village. 7 Calling the Twelve to him, he began to send them out two by two and gave them authority over impure spirits. 8 These were his instructions: “Take nothing for the journey except a staff—no bread, no bag,…

 • April 13-14, 2024

  April 13-14, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Mej yuav tsum txu mej lub fwjchim, muaj sab mog sab muas, tsi xob ua sab luv, ib leeg ua sab ntev hlub ib leeg. Vaajtswv tug Ntsujplig tub ua rua mej ua ib lub sab sis humxeeb lawm, mej tsi xob ua ib…

 • April 12, 2024

  April 12, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Kuv [Vaajtswv]yuav pub mej muaj lub sab lub ntsws tshab. Kuv yuav tshem mej lub sab tawv le pobzeb tawm, hab pub mej muaj lub sab noog lug.  Kuv yuav pub kuv tug Ntsujplig rua mej, hab kuas mej coj lawv le kuv tej…

 • April 11, 2024

  April 11, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Ixayees es, kuv yuav yuav koj ua kuv tug quaspuj, kuv yuav ua sab dlawb paug rua koj, hab muab sab npuab koj. Kuv yuav najnub hlub koj tsi tseg, hab ua zoo rua koj, kuv yuav yuav koj ua kuv tug moog ib…

 • April 10, 2024

  April 10, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Ua tug tsi xob ntshai, O Yudas tebchaws es; mej ca le txaus sab hab zoo sab hlo. Rua qhov tug Tswv tub ua yaam zoo kawgnkaus lawm.”— Yau-ees Joel 2:21 Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua Kev ca sab lug ntawm Vaajswv muab rua cov…

 • April 9, 2024

  April 9, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Rua qhov Yexus Khetos tuag tuabzag xwb txhiv tau mej lub txim lawm. Nwg yog tug ncaajnceeg, nwg tuag txhiv cov tuabneeg tsi ncaajnceeg. Nwg ua le ntawd nwg txhaj coj tau mej moog cuag Vaajtswv. Luas muab nwg lub cev tua povtseg tabsis…

 • April 8, 2024

  April 8, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Yexus has le ntawd, Yexus has txug Ximoos Ikhalaus tug tub Yudas. Txawm yog Yudas yog ib tug huv kaum ob tug thwjtim ntawd los, nwg tseem yuav ntxeev sab rua Yexus.” (Yauhaas John 6:71) Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua Judas muaj yaam kws…

 • Embracing the Call to Mission

  By: Dr. Joseph Yang Bible passage: Matthew 28: 19-20 NIV “Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very…

 • April 6-7, 2024

  April 6-7, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Vaajtswv txujlug muajsa zeeg nyob hab muaj fwjchim. Txujlug ntawd ntse dlua raab ntaaj ob saab ntse nkaug moog txug nruabplaab nruabplawv, nruabnqaj nruabtxhaas. Txujlug ntawd paub tej kws tuabneeg xaav hab tuabneeg lub sab.” (Henplus Hebrews 4:12) Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua Vaajtswv…

 • April 5, 2024

  April 5, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “mej yog Vaajtswv haivneeg, nwg hlub mej hab nwg tub xaiv mej ca ua nwg tug lawm. Yog le ntawd mej yuav tsum hlub lwm tug, muaj lub sab zoo, tsi khaavtxiv, muaj lub sab mog muag hab muaj lub sab ntev. ” Kauxauxais Colossians…

 • April 4, 2024

  April 4, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua Tamsis tej kws yaav nramntej kuv suav hais tas, muaj nqes nwgnua kuv tsi suav has tas, tej ntawd muaj nqes lawm, rua qhov kuv xaav ua kuas hum Yexus Khetos sab. Tej kws kuv suav has tas, tsi muaj nqes tsi yog tej…

 • April 3, 2024

  April 3, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Lug ntawm tug Tswv  kws muaj yeej,  thov koj foom koobmoov rua koj haiv tuabneeg..”— Nkauj Qhuas Vaajtswv Psalm 3:8 Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua Vaajtswv yog tug muaj fwjchim tso peb hab cawm peb dlim! Qhov ntawd yog ib tegnum tseemceeb kawg. Txawm yuav…

 • April 2, 2024

  April 2, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Tej nuav kuv sau tuaj qha rua mej cov kws ntseeg Vaajtswv tug Tub kuas mej paub has tas, mej tub muaj txujsa ntev moog ib txhis lawm, hab mej yuav muaj kev ntseeg huv Vaajtswv Leejtub lub npe moog ntxiv.lub npe Vaajtswv Leejtub.”…

 • Jesus Defeats Death

  By: Xh. Sean Yang Bible Passage: John 11 38 Then Jesus, deeply moved again, came to the tomb. It was a cave, and a stone lay against it. 39 Jesus said, “Take away the stone.” Martha, the sister of the dead man, said to him, “Lord, by this time there will be an odor, for…

 • April 1, 2024

  April 1, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Thaus tug quaspuj ntawd pum has tas, tsob ntoo ntawd zoo nkauj, hab tej txiv ntxim qaab kawg le. Tsi taag le ntawd xwb, nwg xaav has tas, tej txivntoo ntawd tseem yuav ua rua nwg muaj tswvyim hab, ces nwg txawm cev teg…

 • March 30-31, 2024

  March 30-31, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Nwg tsi nyob ntawm nua, Vaajtswv tub tsaa nwg sawv lawv le tej lug nwg tub xub qha tseg lawm. Meb ca le lug saib qhovchw kws puab tso nwg lubcev ca.” Mathais 28:6 Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua Easter Sunday [Ca kuv qha…

 • March 29, 2024

  March 29, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua … Yexus qw nrov nrov “Elis, Elis, lemas xanpathanis?” Lu lu ntawd txhais has tas, “Kuv Tug Vaajtswv, Kuv Tug Vaajtswv, Vim lecaag koj tso kuv tseg” Matthew 27:46 Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua Good Friday – Nubzoo Friday, Vaajtswv Txujlug has tas Yexus…

 • March 28, 2024

  March 28, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Yog le ntawd txujsa kws nwgnua kuv muaj tsi yog kuv txuj, tabsis yog Yexus Khetos txuj. Qhov kws nwgnua kuv muaj txujsa nyob tub yog vim kuv ntseeg Vaajtswv tug Tub, tug kws hlub kuv hab muab nwg txujsa txhiv kuv.”— Kalatias Galatians 2:20…

 • March 27, 2024

  March 27, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Yexus ntsug puab moog yuav luag dleb le laim ib ncuas pobzeb. Nwg txhus caug ndlua thov Vaajtswv has tas, Txiv es, yog koj pum zoo thov koj tsi xob ca kuv raug tej kev txomnyem nua. Txawm yog le caag los puamchawj, koj…

 • The Fullness of Christ

  By: Xh. Cher Cha Yang Colossians 1:19-20, ESV [19] For in him all the fullness of God was pleased to dwell, [20] and through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. Our hearts reflect on Christ’s resurrection as we prepare for…

 • March 26, 2024

  March 26, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “ Tej xwm kws luas muab Yexus cob rua mej, hab mej muab nwg rua cov tuabneeg sab phem coj moog ntsa rua sau ntoo khaublig, tej ntawd lawv le Vaajtswv tub teem tseg lawm. “— Cov Tubkhai – Acts 2:23 Xaav Txug Tejlug Rua…

 • March 25, 2024

  March 25, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Yexus yeej tsi ca sab rua tej tuabneeg coob coob ntawd, tsuas qhov nwg yeej paub puab txhua tug lub sab.  Tsi taag yuav muaj leejtwg qha rua Yexus txug tej tug tuabneeg ntawd, rua qhov nwg paub tas muaj yaav dlaabtsi nyob huv…

 • March 23-24, 2024

  March 23-24, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Mej tej mlom kws mej puab, mej txua lug rua mej teev mej hawm ntawd dlua twg lawm? Thaus mej raug kev txomnyem, mej ca le hu tej ntawd lug paab mej los paub. Yog nwg cawm tau mej tag os. Cov tuabneeg Yudais…