Taking the Gospel to the Hmong

HBNA provides Gospel resources for Hmong churches all over the world.
Our vision is to see every Hmong person come to faith in Jesus Christ.

News & Announcements

 • Home Missions Giving

  Home Missions Giving

  The month of April and October, we will be doing an offering for “HOME MISSIONS GIVING” as we had proposed at the annual meeting at First Hmong Baptist Church in Denver, Colorado last year. This offering giving, we do 2 times a year. Pray Pray regularly for your Hmong Baptist National Associations missionariesin your state […]


 • Cooperative Giving

  Cooperative Giving

  The CP-Cooperative Giving is the regular giving to operate the Administration. If you have any question please let us know.


 • Pastor Vacancy – Stockton, CA

  Pastor Vacancy – Stockton, CA

  Hmong Baptist Fellowship Church is seeking a spirited filled individual to serve as the senior pastor of a small congregation. We seek a strong visionary leader who will fulfill our vision of Evangelize, Baptize and Transform through preaching the gospel of Jesus Christ, teaching sound Baptist doctrine, engaging in pastoral care ministries, and providing sound […]


Bible Devotion

 • March 29, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Mej tsi xob ua ib yaam dlaabtsi kuas zoo rua mej lossis kuas tuabneeg qhuas mej xwb. Tabsis mej yuav tsum txu mej lub fwjchim ib leeg tsi xob khaav has tas, ib leeg zoo dlua ib leeg. Mej tsi xob xaav txug mej xwb, tabsis mej yuav tsum xaav txug lwm […]

 • March 28, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Tomqaab ntawd tug TSWV kws yog Vaajtswv has tas, Tsi tsimnyog tug txivneej nua, nwg nyob nwg tuableeg xwb. Kuv yuav tsim dlua ib tug lug ua tug paab nwg, nrug nwg nyob ua txij ua nkawm. Yog le ntawd Vaajtswv txhaj le muab aav lug puab ua taagnrho ib puas tsaav […]

 • March 27, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Mej tub ua kevcai rausdlej rua suavdlawg pum lawm has tas, mej yog cov kws nrug Yexus Khetos koom ib txugsa, mej coj mej tug yaamntxwv zoo ib yaam le Yexus Khetos tug. Yog le ntawd mej txhua tug kws nrug Yexus Khetos koom ib txugsa, tsi has cov tuabneeg Yudais, lwm […]

 • March 26, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Ib tsoom tuabneeg Ixayees es, mej ua tuabzoo noog. Tsuas yog tug TSWV tuableeg xwb txhaj yog peb tug Vaajtswv. Mej yuav tsum muab sab npuab tug TSWV kws yog mej tug Vaajtswv kawg sab kawg ntsws, kawg plaab kawg plawv, hab kawg mej lub dlaag lub zog. Mej yuav tsum ncu […]

 • March 25, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Tug kws muaj lub sab hlub nwg ua taug sab ntev, nwg paab luas, nwg tsi ntxub leejtwg, nwg tsi muabhlub, nwg tsi khaavtxiv, nwg paub cai, sab dlawb, sab zoo, tsi muaj lub sab hlub, tsi chim sai, tsi cim ntsoov luas tej kev txhum, tsi nyam qhov phem, qhov qas […]

More News

Have a question?