2023 HBNA Conference

Reserve your spot for the annual meeting conference by registering today!

News & Announcements

 • Women’s Grief Ministry

  Women’s Grief Ministry

  Our mission is to outreach to our viv ncaus who have experienced loss so that we can provide emotional support, spiritual encouragement, and resources that lead to wholeness in Christ.


 • HBNA Women’s Ministry

  HBNA Women’s Ministry

  Nyob zoo rau peb cov ntseeg txhua tus, Nov yog daim ntawv qhia, thiab caw txhua tus niam Xh, niamtsev, cov hluas txhua tus tuaj koom. Ob xyoo peb mam ua ib zaug xwb. Npajsiab tuaj peb sib ntsib nawb. Thov muab share rau nej cov niamtsev thiab pawgntseeg kom txhua tus paub txog. Mus…


 • HBNA National Annual Meeting Conference

  HBNA National Annual Meeting Conference

  September 27-30, 2023 Pastoral, Men’s, Women’s, and Youth Conference will take place Wed., Sept. 27th in the evening, 4pm into Thurs. Sept. 28th. See Ministry Flyers for details on their conferences. HBNA Business meeting will take place on Friday, Sept. 29th into Saturday, Sept. 30th. Ministry and Financial Reports on furthering the Kingdom of God.…


Bible Devotion

 • September 25th, 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS Tus Thwjtim Zoo Thiab Tus Thwjtim Cuav September 25, 2023   NQI LUS RAU HNUB NO 16Kuv rov hais dua ib los rau nej hais tias, nejtsis txhob xav hais tias, kuv yog neeg ruam. Yognej xav li ntawd cia kuv ua neeg ruam, kuv yuavkhav ob peb los rau…

 • September 24th 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS Ceevfaj Cov Xibhwb Cuav September 24, 2023   NQI LUS RAU HNUB NO 12Tej uas nimno kuv ua, kuv yeej yuav ua mus li kom cov neeg uas nej hu ua tubtxib, lawv tsismuaj ib los lus yuav khav hais tias, lawv ua lawv tes haujlwm ib yam li peb…

 • September 23, 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS Txo Hwjchim Thaum Ua Vajtswv Dejnum September 23, 2023   NQI LUS RAU HNUB NO 5Kuv yeej tsis tau xav hais tias, kuv muaj hwjchim yau dua cov neeg uas nej hu ua tub txib. 6Txawm yog kuv tsis tshua txawj hais li tejneeg txawjntse hais los, kuv yeej paub…

 • September 22, 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS Hlub Cov Kwbtij Ntseeg Tiag September 22, 2023   NQI LUS RAU HNUB NO Txawm yog kuv hais lus muaj ntsis zooli tus ruam hais los, thov nej ua siab ntev mloog kuv tej lus. 2Kuv khib nej ib yam li Vajtswv khib, rau qhov nej zoo ib yam li…

 • September 21, 2023

  HNUB NO KAWM VAJTSWV TXOJLUS Tsim Nyog Peb Khav Txog Tswv Yexus Khetos September 21, 2023 NQI LUS RAU HNUB NO 17Tiamsis muaj lus sau cia rau hauv Vajtswvphau ntawv hais tias, tus uas xav khav nws tsuasmuaj cai khav txog tej uas tus Tswv twb ua loslawm xwb (Yelemis 9:22-23). 18Rau qhov tusuas nws…

More News

Have a question?