2023 HBNA Conference

Reserve your spot for the annual meeting conference by registering today!

News & Announcements

 • HBNA National Annual Meeting Conference

  HBNA National Annual Meeting Conference

  September 27-30, 2023 Pastoral, Men’s, Women’s, and Youth Conference will take place Wed., Sept. 27th in the evening, 4pm into Thurs. Sept. 28th. See Ministry Flyers for details on their conferences. HBNA Business meeting will take place on Friday, Sept. 29th into Saturday, Sept. 30th. Ministry and Financial Reports on furthering the Kingdom of God. […]


 • Standing Stones Camp 2023

  Standing Stones Camp 2023

  At Standing Stones Camp, we’re all about learning, growing, connecting, and equipping our young campers to fulfill and serve God’s kingdom—all while having fun! At camp you can anticipate Christ-centered worship, small groups, sermons/services, workshops/tracks, and activities! For more information, visit our website at www.standingstonescamp.org/about-us or our FAQ Document.


 • Home Missions Giving

  Home Missions Giving

  The month of April and October, we will be doing an offering for “HOME MISSIONS GIVING” as we had proposed at the annual meeting at First Hmong Baptist Church in Denver, Colorado last year. This offering giving, we do 2 times a year. Pray Pray regularly for your Hmong Baptist National Associations missionariesin your state […]


Bible Devotion

 • June 1, 2023

  June 1, 2023 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   NQAILUG RUA NUBNUA “Suavdlawg yeej paub tej kws tuabneeg lub sab nyam ua. Tej ntawd yog le nuav, kev pleeg kev yi, kev phem kev qas, pe dlaab pe mlom, ua neeb ua yaig, sib ua yeebncuab, sib rhes sib ntaus, sib khib, sib chim, xaav ua […]

 • May 31, 2023

  May 31, 2023 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug     NQAILUG RUA NUBNUA “Tomqaab ntawd Vaajtswv has tas, Nwgnua peb ca le tsim tuabneeg muaj yaamntxwv zoo le peb. Tuabneeg yuav kaav tej miv ntseg, miv noog, miv tsajnyeg tsajqus, miv naab miv qaav, hab miv kaab miv ntsaum taagnrho huv tuabsi.’” (Chikeeb Genesis 1:26) XAAV TXUG […]

 • May 30, 2023

  May 30, 2023 Nubnuav Nyeem – Kawm Vaajtswv Txujlug   NQAILUG RUA NUBNUA “Mej yuav tsum fwm mej nam hab mej txiv, mej txhaj yuav muaj sa nrug luas ua neej nyob ntev huv lub tebchaws kws kuv muab pub rua mej nyob. (Tsiv Dlim Exodus 20:12) XAAV TXUG TEJNUA Tsi xob xaav has tas, […]

 • May 29, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Cov tuabneeg kws ua lawv le tug TSWV tej lug saamfwm, hab noog nwg lug kawg sab kawg ntsws, cov tuabneeg ntawd tau koobmoov!” (Nkauj Qhuas Vaajtswv Psalm 119:2) XAAV TXUG TEJNUA Kevcai  6:5 has, “Koj yuav hlub koj tug Tswv kws yog koj tug Vaajtswv taagnrho huv koj lub sab lubplawv, […]

 • May 28, 2023

  NQAILUG RUA NUBNUA “Ib tsoom tuabneeg Ixayees es, mej ua tuabzoo noog. Tsuas yog tug TSWV tuableeg xwb txhaj yog peb tug Vaajtswv. Mej yuav tsum muab sab npuab tug TSWV kws yog mej tug Vaajtswv kawg sab kawg ntsws, kawg plaab kawg plawv, hab kawg mej lub dlaag lub zug. Mej yuav tsum ncu […]

More News

Have a question?