Love and Care Ministry

Zoo siab txais to koj los rau ntawm chav Love & Care Ministry (Hlub &Tshua).

YogVajtswv tshoov koj lub siab los pab ib tug los ib yig txom nyem kom lawv pom Vajtswv txoj kev hlub es los txais yuav Yexus Kheto ua lawv tus Tswv & Cawmseej kom Txoj Moo Zoo mus thoob ntiajteb li Mathais 28:19-20, thov koj hu rau kuv tus xov tooj los yog ntau ntawv rau kuv tus xov tooj los yog email no. Thov Vajtswv foom koob hmoov pub rau koj kom tau txais kev kaj siab lug!

1 John 3:18-20 NIV – Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth. This is how we know that we belong to the truth and how we set our hearts at rest in his presence: If our hearts condemn us, we know that God is greater than our hearts, and he knows everything.

If God calls you to help, please partner with Love & Care in God’s plan to spread God’s love around the world to fulfill the Great Commission with your love and giving today.

Below are some of the mission trips ministy pictures to China, Vietnam, Laos, Thailand, and Burma from 2008-2019.

Nram no yog ib cov duab mus qhia Vajtswv kev hlub, qhia lawv los txais yuav Vajtswv tim Suavteb, Nyab Lajteb, Nplog Teb, Thaib teb, thiab Phab Mab teb txij xyoo 2008-2019.

Current projects need financial sponsors are:

  1. The family is in need of a house for shelter for four kids, a sick husband and a wife – Laos.
  2. House for a needy couple in Thailand.