Joshua Fund

Lub zemmuag npaj tseg yog cobqhia cov thawjcoj, tsim tsam pawgntseeg tshiab, coj neeg los ntseeg, thiab pab cov pawgntseeg kom lawv loj hlob rau Vajtswv lub tebchaws. Tus saib sab kev mus txawv tebchaws kev tauskev, kev nojhaus thiab chaw so. Pab kev koomtes ua dejnum rau cov Hmoob nyob Cobtsibteb, Thaibteb, Lostsuasteb, thiab pab rau cov kawm Vajtswv txojlus hauv cov tsev kawm Vajtswv Txojlus.

SIV SIJHAWM KEV THOV VAJTSWV

  • 1st Sunday – thov rau Txojmoo zoo rau peb cov Hmoob nyob Cobtsib, Thaib, Lostsuas, Maj, thiab Suav teb.
  • 2nd Sunday – thov rau cov thawjcoj, cov xibhwb, thiab cov qhia Txojmoo zoo uas nyob txawv techaws.
  • 3rd Sunday – thov rau cov pawgntseeg, thiab cov ntseeg kom loj hlob txoj kev ntseeg thiab mus coj tau tsevneeg Hmoob nyob hauv lawv lub zejzog los ntseeg Yexus Khetos.
  • 4th Sunday – thov rau kev sis pab nyiaj txiag kom cia thiab yuav siv mus rau qhov zoo.