Women’s Ministry

Nyob zoo rau peb cov ntseeg txhua tus, Nov yog daim ntawv qhia, thiab caw txhua tus niam Xh, niamtsev, cov hluas txhua tus tuaj koom. Ob xyoo peb mam ua ib zaug xwb. Npajsiab tuaj peb sib ntsib nawb. Thov muab share rau nej cov niamtsev thiab pawgntseeg kom txhua tus paub txog. Mus registered nej lub npe nyob hbna lub website os. Yog muaj lug nug sau ntawv rau ntawm chav no. Ua tsaug. Kuv yog niam Vana Vaj.

WOMEN’S Viv Ncaus MINISTRY

OUR MISSION IS TO UNITE, EQUIP, AND ENCOURAGE HMONG BAPTIST WOMEN TO ACTIVELY SPREAD THE GOOD NEWS, FULFILL MISSIONS, AND LIVE A CHRIST-LIKE LIFE.

Our ministries are guided by God’s Word in Ephesians 4:12, [We are] “to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up…”

MINISTRY IN ACTION:

  • Monthly Bible Study—3rd Tuesday (8 PM—10 PM Central Time via Zoom)—for EVERYONE!
  • Quarterly Business Meetings—1st Tuesday of every 3 months (8 PM—10 PM Central Time via Zoom)—with Regional Leaders and their teams.
  • Directory for Training and Resources
  • Grief Ministry—The purpose of the Grief Ministry is to provide emotional support, spiritual encouragement, and related resources that will lead to wholeness in Christ.
  • Virtual Retreat—Saturday, October 1, 2022
  • In-Person Conference—Thursday—Saturday, October 5-7, 2023
  • Take Prayer Requests, and pray for Home & International Missions.
  • Provide support and resources for Women Ministry for all churches.
  • Vietnam Ministry—leadership training for the Hmong Baptist women

TO EMAIL PRAYER REQUESTS (THOV VAJTSWV) TO US, CLICK ON THE PRAYING HANDS ON THE RIGHT.

CALENDAR

Current NATIONAL Women’s Ministry Team

 ZER, NIAM VANA VAJ, DIRECTOR

Kuv lub npe hluas hu Ntxawm yog xeem Thoj. Kuv tus txiv yog Vana Vang, wb los ntseeg Vajtswv xyoo 1984 tom qab wb sib sau los ua neej. Wb muaj 5 tus menyuam 3 tus tub 2 tus ntxhais, total muaj 15 leej xeebbtxwv rau 2022. Txij thaum kuv los ntseeg thiab txais yuav Yexus Khetos ua kuv tus Tswv cawm seej, kuv kajsiab thiab muaj kev cia siab rau Vajtswv. Kuv yeej ntseeg nws thiab nrog nws mus ib txhis. Vajtswv tus ntsujplig yog tus pub kuv muaj tswvyim txhais lus tseeb. Vajtswv siv kuv ua ib qhov responsibility me uas yog los ua tus Thawj niamtsev rau HBNA rau 1999-2000, thiab ob xyoo tom ntej no ntxiv, 2022-2023. Kuv yuav siv lub sijhawm no los txhawb thiab pab peb ib tsoom niamtsev Baptist dua kom peb txoj kev ntseeg, kev ciasiab nyob ze rau ntawm Vajtswv. Thiab kom ua tau neeg dawb huv thiab ncajncees rau Vajtswv ib leeg xwb.

PAJLUG, NIAM VAMMEEJ YAJ, ASSOCIATE DIRECTOR

My name is Lug Lis. I got married in 1997 and became Niam VamMeej Yaj. We have 4 children God gave us 2 boys and 2 girls. I accepted Jesus Christ as my savior on July 28, 2004 and got baptized two weeks after. In September of 2004, I began to learn the word of God, God began to bless me with the heart of His love and His ministry in every field that He called me to Lead. First John 4:18-19 has encouraged me to continue to have God’s love for His ministry: “There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. We love him because he first loved us” (KJV).

PALIA, NXF. QHUA LIS, SECRETARY

My name is Palia Lee, aka NXh Qhua Lis. I am blessed with a godly husband, Qhua Lis, of 14 years. I have served in various ministries and enjoyed women’s ministry the most! I am currently serving as the consultant for the Baptist Nursing Fellowship for the Minnesota-Wisconsin WMU. I’m eager to serve as the secretary for the women’s ministry of HBNA, and will strive to bring the love and hope of Jesus into people’s lives.

PAJ, NXF. TOOJNPAWV VAJ, ADVISOR

My name is Pa Vang, Nxf Toojnpawv Vaj. Together, we served the Lord for 30 years, have three wonderful sons, and four beautiful granddaughters. Even though Xf. Toojnpawv went home to be with the Lord in 2016, my purpose in life is to glorify and serve the Lord with the time He has given me. 

Apart from supporting Xf. Toojnpawv in leading and shepherding the congregations, I had served as Sunday School multiplier and Children Ministry for the Minnesota Wisconsin Baptist State Convention for more than 15 years. I had led the MN-WI Hmong Women Missionary Union as president for two years. My passion is to see every person experience a saving relationship with the Lord Jesus Christ.

CLICK HERE FOR THE REGIONAL LEADERSHIP TEAM

WOMEN’S MINISTRY HISTORY

LUS POV THAWJ TXHAWB ZOG