July 5, 2024

July 05, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

“Tsi yog tej ntawd tsi muaj nqes xwb, tabsis yog txhua yaam huv tuabsi, rua qhov kuv xaav tau yaam kws muaj nqes heev dlua tej ntawd; yaam kws kuv xaav tau ntawd, yog qhov kws kuv xaav muab sab npuabYexus Khetostug kws yog kuv tug tswv heev dlua yaav taag lug. Kuv ua kuv lub neej kuas hum Yexus Khetossab, kuv txhaj le tso ib puas tsaav yaam tseg. Kuv saib tej ntawd zoo ib yaam le tej khoom lamsim kws luas muab povtseg lawm xwb; kuv ua le ntawd kuas kuv txhaj tauYexus Khetos lug ua kuv tug Tswv ” (Filipis 3:8)

 Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua 

Ibnub, Kuv muaj ibtug phoojywg nwg taabtom yuav tawm huv lub nyoojhoom lug moog, hab nwg sawv hab ncaav nwg txhaisteg moog muab nwg lub thawv sau qhovchaws rau khoom, hab nwg txhais teg tuav tau ib lub naab ntawv.  Vim txhua tug tub tawm huv lub nyoojhoom yuav taag.  Nwg txhaj nqug lub naabntawv tawm lug. nwg pum lub naab ntawv ntawd muaj $100. Nwg txhaj xyaab teg moog xuas  dlua. Ntwg tsuas pum muaj dlua ib pob nyaj. Taagnrho muaj tshaaj le $20,000. 00 nyaj ntsuab. Nwg pum tas muab paav ua ib pob muaj txuj yaa khi. 

Nwg moog cuag tug tsaav nyoojhoom hab has tas,  “Kuv pum ib cov nyaj ntau ntau nyob huv lub nyoojhoom nuav.  Kuv yuav ua lecaag?” tug tsaav nyoojhoom qha kuas nwg moog cuag ib tug tub ceev tej khoom. Nwg txhaj tau sau qha rua dlaim ntawv nrhav khoom, thaus lub sijhawm ntawd muaj ibtug txivneej lug.  Tug txivneej ntawd lug tshawbnyo, ua ntsejmuag thumxem taag, ntshais hab nrhav cov nyaj ntawd, nwg lug npav txug nwg cov nyaj nwg muab npaav hab ntim lecaag hab kuj pum tas cov nyaj ntawd yog nwg le.

Thaus lub sijhawm nwg tawm moog lawm, muaj lub suab has rua nwg has tas, nuav yog yeebncuab le, “koj tug tuabneeg ruam. Koj tsi paub los cov nyaj nuav yog nwg ua laagluam txhum cai? Xaav txug cov nyaj nuav tau lug lecaag hab yuav coj moog siv lecaag? Xaav txug txhua yaam zoo kws yuav ua lecaag rua cov nyaj nuav.” Hab kuv tug phoojywg has tas, “kuv yuav ntsum xaav tub tub txug kev npluanuj, kev muaj nyajtxag, Yexus yog leejtwg, nwg cawm koj lug lecaag, nwg tsomkwm koj lecaag, hab yaam koj taabtom nrhav yog dlaabtsi.” Hab nwg has tas, “kuv has nrov nrov rua ntxwgnyoog  tas, “ Tabsis saib, kuv tau dlaabtsi!”

Lub sijhawm peb nrug ntxwgnyoog thaam hab has tas, “Saib kuv tau dlaabtsi!” Lub nplajteb nuav muaj ntau tug tub ceev khoom, tabsis yuav piv tsi tau nrug Yexus. Koj puas ntseeg tau le ntawd.

Kev Thov Vaajtswv

Txhwjxeeb Leejtxiv tug nyob Ceebtsheej, tug tsim nyog qhuas hab fwm, thov foom koobmoov rua kuv hab pub kuas kuv muaj lub sab hlub koj txug qhov kuv hlub tau lwm tug ib yaam le koj tub hlub kuv lawm.    Thov coj kuv kuas kuv muaj lub sab ncaajnceeg rua yaam khoom miv miv kws kuv pum. Huv Yexus lub npe. Kuv thov. Amees.