Category: Devotion

 • April 16, 2024

  April 16, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua Thov teb kuv thaus kuv hu txug koj, O kuv rug Vaajtswv kws ncaajnceeg.  Thov tshem kuv tej kev txhuvsab; thov koj hlub kuv hab nov kuv tej lug thov.”  — Nkauj Qhuas Vaajtswv Psalm 4:1 Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua Chiv thawj, peb quaj…

 • April 15, 2024

  April 15, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “O Vaajtswv tug Muaj Fwjchim, Thov koj rov tsimkhu peb;  kuas peb muaj ntsejmuag luagtxhis, ntawm koj, ntawd txhaj yuav ua rua peb.”— Nkauj Qhuas Vaajtswv Psalm 80:7 Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua Sob lug nuav ua rua kuv quaj nrhav Vaajtswv: “thov khu peb…

 • Jesus Sends Out the Twelve

  Jesus Sends Out the Twelve

  By Pastor Vam Foung Vang Mark 6:6-13 6 Then Jesus went around teaching from village to village. 7 Calling the Twelve to him, he began to send them out two by two and gave them authority over impure spirits. 8 These were his instructions: “Take nothing for the journey except a staff—no bread, no bag,…

 • April 13-14, 2024

  April 13-14, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Mej yuav tsum txu mej lub fwjchim, muaj sab mog sab muas, tsi xob ua sab luv, ib leeg ua sab ntev hlub ib leeg. Vaajtswv tug Ntsujplig tub ua rua mej ua ib lub sab sis humxeeb lawm, mej tsi xob ua ib…

 • April 12, 2024

  April 12, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Kuv [Vaajtswv]yuav pub mej muaj lub sab lub ntsws tshab. Kuv yuav tshem mej lub sab tawv le pobzeb tawm, hab pub mej muaj lub sab noog lug.  Kuv yuav pub kuv tug Ntsujplig rua mej, hab kuas mej coj lawv le kuv tej…

 • April 11, 2024

  April 11, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Ixayees es, kuv yuav yuav koj ua kuv tug quaspuj, kuv yuav ua sab dlawb paug rua koj, hab muab sab npuab koj. Kuv yuav najnub hlub koj tsi tseg, hab ua zoo rua koj, kuv yuav yuav koj ua kuv tug moog ib…