Saturday-Sunday July 6-7, 2024

July 6-7, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

“Cov tuabneeg kws xaav npluanuj, dlaab yeej yuav ntxag tau puab moog maag dlaab lub vuj hluas.  Puab yuav laam tau laam ua phem, hab ua tej kws yuav ua rua puab raug kev txomnyem. Tej kev phem kws puab ua ntawd yog tej kws yuav qug tuabneeg moog rua qhov puamtsuaj.”— 1 Timautes 6:9

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Zaajnuav tsi yog zaajlug rua cov tuabneeg kws nwg tub muaj txag npluanuj xwb.  Tsi, nuav yog rua txhua tug kws xaav kuas muaj npluasmag.  Nrhav yaam ntawd, ua yaam ntawd, hab rau sab ntso tsim kuas tau yaam ntawd, tabsis yaam kws yog nplajteb le kev muaj kuj yuav yog coj peb moog ntsib kev phomsij los kuj muaj.  Nyob rua lub nplajteb nuav tuabneeg nplajteb nrhav, has, ua kuas tuabneeg pum tas puab ua tau tabsis kuas peb ncu tas, “Koj tsi xob ntshaws luas tug…” nws kuv yog ib nqai ntawm Kaum Nqai Kevcai kws Vaajtswv muab.” Yexus ceebtoom peb kuas peb ncu ntsoov tsi xob ntshaw yaam kws yuav coj peb moog ntsib kev phomsij nws has tas nuav:  “Xub nrhav Vaajtswv lub Tebchaws hab nwg kev ncaajnceeg, hab txhua yaam nuav yuav ntxiv rua koj”  (Mathais 6:33).

Kev Thov Vaajtswv

Leejtwg Vaajtswv, Kuv ua koj tsaug rua koj txuj koobmoov. Thov paab kuv kuas kuv txaus sab hab zoo sab hlo rua yaam kws koj tub muab rua kuv. Thov coj hab pub kuas kuv saib ntsoov rua ntawm koj hab huv koj tug Tub hab ca koj muab yaam kws koj txaus sab hlo yuav muab rua kuv  kuas yog yaam kws kuv yuav tsum muaj huv lubneej hab yog yaam kws kuv muaj txaus hlub hab pub tau rua lwm tug. Kuv thov huv koj tug Tub hab tug cawmseej lub npe. Yexus, Amees.