July 8, 2024

July 8, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

“Txhua lub sijhawm kws peb paab tau lwm tug, peb yuavtsum paab, tabsis peb yuavtsum paab cov ntseeg heev dlua.—” Kalatias 6:10

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Peb yog cov tuabneeg tug kws ua yaam zoo.  Txhua feem zoo kws peb ua, yog peb yog cov caum Yexus qaab.  Koj puas xaav nrhav Yexus tug thwjtim tag?  Nrhav ibtug kws ua zoo hab nrhav dlua lwm tug! Yog le, ca peb siv sijhawm nrhav tug kws Vaajtswv tso haujlwm rua hab foom koobmoov rua huv Yexus lub npe. Paulus tau npav txug tug ntawd tshwjxeeb yog tug kws ua zoo yog “tsev tuabneeg ntawm tug ntseeg”  — lwm tug ntseeg.  Tshaaj le peb sib caam hab saib rua tug peb nyam, ca peb ua rua luas pum lug ntawm peb muaj lub sab muas mog hab hlub ibleeg rua ibleeg lug ntawm qhov koobmoov kws Vaajtswv pub rua peb rua lwm tug hab ntawd kuas yog koj ua rua Vaajtswv tau koobmeej!

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug muaj Fwjchim Luj Kawgnkaus, thov muab rua kuv kuas kuv muaj lub qhovmuag hab lub sab pum txug cov tuabneeg nyob puagcig peb kuas pum koj kev ua zoo hab kev hlub taabncuab qh0v qauv lug ntawm peb ua sab ntev, peb txhawj txug puab, hab ua yaam qauv zoo. Huv Yexus lub npe, peb thov txug koj paab peb kuas peb muaj yaam zoo. Amees.