Tag: devotion

 • May 20, 2024

  May 20, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Hab nwg  saamfwm rua peb le nuav tas:  Tug kws muab sab hlub Vaajtswv tug ntawd yuav tsum hlub nwg cov kwvtij.”— 1 Yauhaas John 4:21 Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua Muaj qee yaam yeej yog yaam yoojyim.  Peb yuav tsi hlub Vaajtswv hab tsi…

 • May 18-19, 2024

  May 18-19, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Kuv sau tuaj rua mej, cov kws yog txiv, rua qhov mej yog cov paub Nwg tug kws puag thaus chivkeeb lug. Kuv sau tuaj rua mej cov tubhluas, rua qhov mej tub tawmtsaam yeej kev phem lawm.  kuv sau tuaj rua mej, Cov…

 • May 17, 2024

  May 17, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Kuv sau tuaj rua mej, Cov mivnyuas,  rua qhov Vaajtswv tub zaam txim rua mej txhua tug kws ntseeg Yexus Khetos lawm. ” (1  Yauhaas John 2:12) Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua Thaus tuabneeg dlhau lug yug ua mivnyuas mog dlua tshab huv Yexus…

 • May 16, 2024

  May 16, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Tabsis thaus lub sijhawm lug txug lawm, Vaajtswv khaiv nwg tug Tub lug yug huv ib tug quaspuj, yug lug lawv le kevcai, kuas cawm tau cov kws nyob huv qaab txujcai, ntawd kuas peb muaj cai hlo ua nwg cov tubki.”— Kalatias Galatians 4:4…

 • May 15, 2024

  May 15, 2024 Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug   Nqailug Rua Nubnua “Ua tug Ntse txuj kev koj ua koj tegnum rua cov tuabneeg saabnrau pum; ua txhua yaam thaus muaj sijhawm. Ca koj tej kev has lug ua tuab zoo has hab has kuas muaj qaabhau.  Tej kws lwm tug nug koj, koj yuav tsum…

 • The Sacred Gift of Motherhood

  The Sacred Gift of Motherhood

  By: Dr. Joseph Yang Bible passage: Proverbs 31:26-28 (NIV) “She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed; her husband also, and he praises her.” Summary: In the tapestry of…