July 10, 2024

July 10, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

 Nqailug Rua Nubnua

“Thov tug Vaajtswv tugkheej, tug Vaajtswv kws muaj kev thaajyeeb, ntxhua mej kuas dlawbhuv txug qhov dlawbhuv. Thov ca mej tug ntsujplig, tug ntsuj, hab lubcev kuas tsi xob muaj ib qhov txhum moog txug nub peb tug Tswv Yexus Khetos rov qaablug.”— 1 Thexalaunians 5:23

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Peb tau xaiv peb txujlug rua lub xyoo kuas lug pum txug tej nub. Nubnuav lub 5 hlis ntuj nubtim 23, kws peb nrhav muaj nyob huv tshooj 5 hab nqai 23, lossis 5:23.  Txuj kev nuav yog peb xaiv  “Nqai lug rua Nubnua” Yaam peb sis taws hab koobmoov rua peb, peb yuav nrhav pum huv “Nubnuav Nqailug” yog ib txuj koobmoov lug ntawm tug timthawj Paulus kws peb tsi tau tshawbnrhav txug!  

Peb paub tas muaj qhov tseeb ntawd kev ncaajnceeg hab dlawbhuv yog qhovzoo tshaaj kws tsuas yog Vaajtswv txhaj muaj. Qhov txhwjxeeb, Vaajtswv siv nwg tug Ntsujplig tsim tug caag ua kuas peb luj hlub huv peb lubneej yog thaus peb koom nrug nwg kev coj. Naagmos, peb tau cog lug tseg ca tug Ntsujplig ua num huv peb qhov raugmuas. Ca siv sijhawm ntxiv le tsib lossis kaum feeb lub sijhawm nuav, qheb Vaajtswv Txujlug, hab nyeem qee tshooj hab muab coj lug pev txug peb lubneej saib yuav paab tau peb lecaag — 2 Petus 1:2-11 yog ib qhov zoo lug paab rua peb.  Ca peb thov Vaajtswv tug Ntsujplig kuas paab peb kheevhlub moog zoo le Yexus Khetos! 

Kev Thov Vaajtswv

Nubnua, Txiv Vaajtswv tug muaj kev hlub, tsi yog koj lub fwjchim hab koj lug sijhawm tabsis yog koj kev hloovpauv lub fwjchim ua dlejnum huv kuv. Huv Yexus lub npe. Kuv thov tejnuav, Amees.