July 11, 2024

July 11, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

 Nqailug Rua Nubnua

“Vaajtswv muab nwg tug tsi muaj txim lug rau txim rua peb, yog le ntawd huv nwg peb yuav dlhau lug ua tug ncaajnceeg rua Vaajtswv. — 2 Kauleethaus 5:21

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Yexus yog tug zoo tag tag, tsi muaj qhovtsuas, dlawbhuv, ncaajnceeg, hab huvsi.  Nwg dlhau lug ua tug nwg ntxub: kev txhum. Nwg ua tav sau khaublig, rig nplajteb kev txhum. So, vim lecaag txhaj ua tej yaam kws zoo le nuav? Vim rua qhov tug Tswv hlub peb hab xaav tau peb kuas ua tau zoo le nwg ua: Vaajtswv tug ncaajnceeg.  Qhovteeb ntawm Yexus lug rua lub nplajteb yog Vaajtswv hlub peb tshaaj le nwg ntxub kev txhum  (Yauhaas 3:16-17). Le Vaajtswv, Yexus tau nkaaglug rua peb lub nplajteb kws muaj kev txhum hab tuag lug qha kuas peb paub Vaajtswv kev hlub peb txhua txhua tug, ces muab nwg tugkheej ua kuas peb ua tau ncaajnceeg rua Vaajtswv. qhuas hab ua nwg tsaug rua yaam khoom nwg pub rua peb, yaam khoom ntawd yog yaam tseemceeb, tseemceeb txug qhov yuav tsi paub npav txug tas muaj txajnrig rua peb npaum lecaag!

Kev Thov Vaajtswv

Leejtxiv tug nyob sau Ceebtsheej, tug muaj Fwjchim Luj hab tug muaj kev hlub, ua koj tsaug kws ua kuas kuv dlawbhuv  — ncaajnceeg  — hab ua lug ntawm Yexus Khetos koj muab lub theej peb lub txhoj. Ua koj tsaug kws koj yog tug Cawmseej rua qhov koj them tug nqe sab kawg nkaus txhaj tau peb, tsi yog koj tuag sau khaublig tabsis koj tseem lug rig kuv kev txhum hab tshem kuv kev txhum moog huvsi.  Txhua yaam kuv ua koj tsaug hab qhuas koj lub koobmeej os kuv Txiv, rua koj kev npaaj hab ua tav lawv le koj coglug tseg huv koj kev hlub muaj rua kuv. Amees.