July 9, 2024

July 9, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Lossis mej tsi ncu qaab lawm los? Peb txhua tug kws ua kevcai rausdlej peb tub nrug Yexus Khetos koom ib txugsa lawm. Qhov kws luas muab peb raus rua huv dlej, qhov ntawd, peb tub tuag nrug nwg kev tuag?’— Loo 6:3

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Ntau tshaaj kev pum saabnrau lubcim, kevcai rausdlej yog lubqauv huv Txujmoo Zoo  (1 Kauleethaus 15:1-4) hab koom nrug nwg lug ntawm kev hlub taabncuab (Loos 6:1-15) lawv le peb kev ntseeg (Kalatias 3:26-29). Yuav ua lecaag peb txhaj tau txais tej koobmoov kws peb tshaaj txug Txujmoo Zoo kuas peb tegnum chiv tau moog rua qhov hum Vaajswv sab.  (Lukas:21-22), hab peb kuj paub tas lug ntawm peb kev ntseeg, Vaajtswv lub fwjchim yuav ua kuas peb ua tau lubneej rua Yexus Khetos tau koobmeej (Kaulauxais 2:123:1-4).

Kev Thov Vaajtswv

LeejTxiv tug muaj Kev hlub, ua koj tsaug rua koj txuj kev taabncuab.  Ua tsaug kws koj muaj kev hlub kuv le kuv yog koj cov mivnyuas hab coj kuv lug nyob huv qhovkaaj hab txawj qhuas koj, huv Yexus lub npe. Amees.