June 22-23, 2024

June 22-23, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Nwgnuav kuv nug mej, cov kwvtij hab muam, es tsimnyog mej yuav tsum fwm cov tuabneeg kws muab sab rau ua haujlwm saib xyuas mej, hab cobqha mej. “ — 1 Thexalaunikes 5:12

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Mej ua dlaabtsi lug rua cov tuabneeg kws ua thawjcoj mej saab ntsujplig? Mej puas thov Vaajtswv rua puab txhua nub? Mej puas tau xaa ib dlaim ntawv txhawb puab zug rua puab? Mej puas tau ua puab tsaug vim puab muaj txuj kev hlub le ntawd rua mej? Mej puas tau teb hab noog puab lug taagnrho huv mej lub sab lub ntsws tuaj? Cov thawjcoj yeej yuav tsi kuas mej ua yaam zoo pauj tabsis puab xaav kuas mej noog puab lug, hab txhawb puab thaus kws mej yuav txhawb tau. Ca puab tegnum ua koobmoov rua mej hab mej rua lwm tug(Heplais 13:17). Ca le fwm hab saib taug mej cov thawjcoj kws tau ua dlejnum nyaav huv mej!  

Kev Thov Vaajtswv

Ua tsaug rua qhov peb muaj cov thawjcoj saab ntsujplig, Vaajtswv tug muaj Fwjchim, cov Ixayees tug Thawjcoj Zoo. Thov foom koobmoov rua puab tsev tuabneeg kuas puab kev ntseeg ruaj khov, hab nrug rua lub neej kev nojqaab nyobzoo, kuas puab ua tau lubneej lawv le Vaajswv tug dlejsab, hab ua tau qauv zoo thawjcoj rua cov tuabneeg kws txaus sab hlo caum puab pum. Vaajtswv aws, Thov kuas koj tsuas raug qhuas hab tau koobmeej moog le lug ntawd koj tsev tuabneeg kws muaj cov thawjcoj tseemceeb hab zoo. Huv Yexus lub npe, peb thov. Amees.