June 21, 2024

June 21, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Kuv sau tej nuav tuaj rua mej cov kws ntseeg huv Vaajswv Leejtub lub npe kuas mej paub tas mej tau muaj txujsa moog ibxhis lawm.”— 1 Yauhaas 5:13

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Awj, peb paub tas peb muaj txujsa ibtxhis!  Tsi xob qaugzug hab tsi xob taag kev casab!! Ruaj sab hab tso sab plhuav rua qhov Vaajtswv xaa nwg tug Tub lug tuag hab sawv rov muaj sa kuas peb paub tas, peb muaj txujsa ibtxhis nrug Yexus kws yog peb txujkev taug qhov kawg, kws peb taug. Thaus txujsa ibtxhis pib hab yog peb kev paub txug nwgnuav  (Yauhaas 5:24),  yaam kws peb paub ntawd yog lu lug teb tau, yaam dlhau lug hab kuas peb muaj txujsa moog ibtxhis yaav pegsuab nrug tug TSWV Yexus.

Kev Thov Vaajtswv

Ua koj tsaug, Leejtxiv tug nyob sau ceebtsheej, huv koj txujkev npaaj cawm hab koj tug nqe yuav peb mas sab kawg. Ua koj tsaug rua qhov koj muab rua kuv muaj chaw casab tas txujsa pib nrug koj huv koj cov mivnyuas.  Ua tsaug rua lub ceebtsheej koj tu hab lub tsev kws koj npaaj rua peb yuav moog nrug koj nyob txhab ib txhis. Thov koj tsuas muaj koobmeej hab raug qhuas, hab kuv thov huv koj lub npe, Tug TSWV Yexus.  Amees.