June 20, 2024

June 20, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Nrhav qhov zoo, tsi xob nrhav qhov phem,  mej txhaj yuav muajsa  nyob. Ces  Tus TSWV  tug Vaajtswv muaj Fwjchim Luj yuav nrug mej nyob, yaam nkaus le mej tau has nwg yog.”— Amauj 5:14

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Muaj ntau txujcai hab tej paabpawg ua phem has tas Vaajtswv nyob puab saab.  Ntau yaam kws txaus ntshai puab tau ua tav huv qaab puab has tas, puab yog “tug Ntseeg” Yexus, txawm le ntawd los peb yuav paub txug puab cov txiv kws puab txi.   Cov kws nrhav Vaajswv hab ntxub kev phem, nwg muaj lubneej ua tug yaam ntxwv zoo, hab xyum txujkev hlub, hab ua ncaajnceeg txhaj yog yaam tug muaj Vaajtswv nrug puab nyob.  Ca kuas paub meej txug Vaajtswv lub zemmuag dlhawbhuv tug dluab muaj nyob kuas ua tau lubneej npuvntoob rua Vaajtswv huv peb lubneej!

Kev Thov Vaajtswv

Ua tsaug koj muaj nyob huv kuv lubneej, Vaajtswv tug muaj Fwjchim Luj hab Leejtxiv tug muaj kev hlub.  Thov zaam txim rua lub sijhawm kws kuv ca kev txhum hlub tuaj laum hab tswj rawv kuv tug kheej hab zoo le koj tug dluab tawm huv kuv lubneej hab  kev ntxhuv sab lug rua kuv. Thov txhawb kuv lub zug lug ntawm koj tug Ntsujplig Dlawbhuv kuas kuv yog koj tug mivnyuas ncaajnceeg kws muaj koj tug yaam ntxwv rua tuabneeg nplajteb pum. Huv Yexus lub npe, kuv thov koj paab kuas kuv ua tau tug tuabneeg muaj tug xeebceem, muaj sab hlub, ua ncaajnceeg hab muaj lub sab mogmuas. Amees.