June 19, 2024

June 19, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Yog le ntawd, mej yuav tsum ceevfaj ua mej lub neej kuas zoo. Tsi xob ua le cov tuabneeg ruam, tabsis mej yuav tsum ua le cov tuabneeg muaj tswvyim, rua qhov najnub nuav muaj kev phem.”— Efexus 5:15

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Ua lubneej nrug kev ua zoo tsi tau txhais has tas yog ua lubneej tsi muaj feem nrug leeg paub ibyaam ib qhov twg. Nwg txhais tau has tas yog ua neej dlawbhuv hab fwm Vaajtswv, hab nrug rua lubneej muaj lub sab ntev kuas suav tau has tas yog ua lubneej tawmtsaam txuj kev phem lub fwjchim (Efexuas 6:10-12). Ntawd txhais tau has tas peb muaj caij txavtxim sab rua peb kev xaiv, hab siv peb lubneej kuas ntse le peb ua neej muaj lubneej zoo tug yaam ntxwv rua Vaajtswv, hab ua neej txawv le lub nplajteb kws nyob puagcig peb rua qhov peb yog Yexus cov tubqhes. 

Kev Thov Vaajtswv

Ntxiv lub tswvyim rua kuv os Vaajtswv, kuas kuv paub fwm koj lug ntawm kuv kev xaiv hab siv sijhawm tej nub ntawd. Thov tsomkwm kuv ntawm kev tawmtsam lug ntawm txuj kev phem kws pheej heem kuas kuv nrug nwg moog, hab thov muab rua kuv kuas dlhawbhuv hab muaj feem siv koj lub sijhawm kws yog koj txuj koobmoov tej nub. Huv Yexus Lubnpe, Kuv tug TSWV, Kuv Thov. Amees.