June 18, 2024

June 18, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Ib yaam nkaus le ntawd mej yuav tsum ci rua tej tuabneeg kuas puab pum tej haujlwm zoo kws mej ua, puab txhaj yuav qhuas mej Leejtxiv tug kws nyob sau Ceebtsheej.”— Mathais 5:16

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Lawv le cov ntseeg, peb tsi yog hu lug kuas ua tug nyob twmzeej rua peb tug kheej.  Peb tsi yog hu lug nyob ntsagtu nrug tuabneeg nplajteb.  Tabsis peb ncu ntsoov has tas, txawm yog tuabneeg nplajteb nyob tsausntuj nti los peb yuav nyob kaajntsig tsi zoo le lub nyuas mivnyuas teeb kws peb tsuas pum huv chaav pw xwb, tabsis yuav ci thoob plawg txhua qhov huv peb lub tsev.  Le tuabyaam nkaus le Yexus cov thwjtim, peb yog hu kuas ci rua huv nroog hab sau tej roob haav kuas pum kws tsi muaj ib qhov kws yuav ntsoog tau. Tseeb tag, peb lub homphaj tsi yog rua peb tug kheej tabsis yog paab lwm tug kuas pum txug qhov ci huv Vaajtswv tug dluabci huv peb Leejtxiv  kuas puab lug cuag Tswv Yexus, tug kws ci kaajmtsig rua tuabneeg nplajteb pum kev!

Kev Thov Vaajtswv

Fwm txug Leejtxiv tug nyob sau Ceebtshej, thov ca kuv lubneej ua koobmoov zoo rua lwm tug kuas pum koj hab koj kev hlub meej quas nplag. Huv Yexus lub npe, Kuv thov. Amees.