June 17, 2024

June 17, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

[Le Yexus qha nwg cov thwjtim txug kev thov Vaajtswv, nwg ceebtoom puab tas:] “Tabsis yog mej tsi zaam txim rua tuabneeg tej kev txhum,  mej Leejtxiv tug nyob sau ceebtseeh yuav tsi zaam txim rua mej hab.”— Mathais 6:15

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Koj xaav le caag txug yog Vaajtswv tsi zaam peb tej kev txhum nuav ho yuav zoo lecaag? Peb paub txug Yexus zaam txim tau npaum lecaag kws txug qhov nwg them peb tej nqe kev txhum taag!  Peb paub tug Tswv hlub peb npaum lecaag.  Peb paub Leejtxiv tug nyob sau ceebtsheej xaav kuas peb muaj kev phooywg tau nrug nwg npaum lecaag?  Tub yog vim le ntawd, peb lub txim txhaj raug zaam vim peb lug cuag nwg!  Yog peb zaam txim tsi rau rua lwm tug, ntawd kuv yog qha tas, peb lub txim Vaajtswv tseem tsi tau zaam lossis peb totaub tas, peb tseem tsi tau paub tseeb txug peb tub zaam txim tau rua lwm tug los tsi tau! Vaajtswv muaj sab hlub peb nwg txhaj muaj kev zaam txim hab nwg yuav tseem tsi tau leeg paub tug nwg kws tseem tsi tau zaam txim tau rua lwm tug!

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug Dlhawbhuv, muaj coob tug kuv tseem tsi tau zaam txim rua. Tamsim nuav, lub sijhawm kuv thov koj nuav, thov qheb kuv lub sab lub ntsws kuas kuv muaj lub sab lug cuag koj hab zaam txim tau rua lwm tug. Kuv ua koj tsaug rua koj txuj kev hlub tsi yog zaam txim tabsis yog nov qaab tej kev txhum kws kuv tau ua lug lawm. Huv Yexus lug Npe, Kuv thov. Amees.