FATHER’S DAY

June 16, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Cov kws yog Txiv,  mej tsi xob ua rua mej tej mivnyuas chim, tabsis mej yuav tsum qhuabntuag mej tej mivnyuas  lawv le Vaajtswv tej lug qha hab cob.”— Efexaus  6:4

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Huv Malaki 4:6, Vaajtswv coglug rua cov ua txiv hab cov mivnyuas huv Vaajtswv lub vaajloog kuas tsuas muaj lub sab rov lug nyob tau uake.  Ca peb lug ua qhov tseeb nyob huv peb lubtsev nubnua lug ntawm ua tuabzoo tu hab cob peb cov mivnyuas, tsim kev sis humxeeb hab kev sis raugzoog ntawm Vaajtswv.  Ca peb muab peb txujkev ntseeg kws puvnpos kev hlub ua txujcai tswj kuas peb dlhau lug ua tsevneeg kws nooglug hab novlug nyob uake, peb cov namtxiv, cov  txivtub hab cov mivnyuas ibleeg muaj sab hlub ibleeg vim peb yog ib tseneeg.  Ca peb tig peb lub sab moog rua cov mivnyuas hab thov Vaajtswv tig cov mivnyuas lub sab lub ntsws moog rua puab lubtsev nrug peb hab nrug peb LeejTxiv tug nyob sau ntuj ceebtsheej!

Kev Thov Vaajtswv

O Tug TSWV Vaajtswv tug Muaj Fwjchim, Abba  Leejtxiv , peb lub nplajteb nyob huv qaab koj kev foom tsi zoo rua qhov coob tug Txiv saab ntsujplig hab saab nqajtawv ua rua tej mivnyuas tu sab.  Thov pub kuas muaj cov namtxiv, txhwjxeeb yog tug ua txiv, txiv kuas puab muaj puvnpo kev hlub rua tegnum kws puab muaj rua puab cov mivnyuas kws yog txawj coj, txawj qha hab txawjcob kuas tsev tuabneeg rov lug nyob sis humxeeb tau ua ke huv koj kev hlub hab taabncuab. Huv Yexus lub npe, peb thov koj lug paab cov kws yog peb txiv. Amees