June 15, 2024

June 15, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Lug cuag Kuv, txhua tug ua haujlwm saab saab hab lub nraa nyaav, hab kuv yuav ca mej su. Kwv kuv tug quab rua sau mej hab kawm lug ntawm Kuv, rua qhov kuv yog tug muaj sab dlawb sab zoo hab muaj kev hlub, hab mej yuav nrhav tau kev su huv saab ntsujplig.  Rua qhov kuv tug quab yoojyim hab kuv lub nraa sib. ”(Mathais 11:28-30)

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Thaus Yexus has nwg yog has le caag tag, “Kwv Kuv tug quab rua sau koj lub xubpwg?” Nwg yog qhov dluab ntawm ob tug pawsnyuj koom hai uake. Tug quab nyob sau obtug xubpwg uake, hab obtug hai qhov nyaav ntawd tuab yaam nkaus. Yexus Khetos tau has tas,  “kuv xav kuas koj kwv Kuv tub quab rua sau koj lub xubpwg.” Nwg tsi yog koj tuabtug nkaus xwb, tabsis nwg yog koj hab Yexus.  Thaus tug quab nyob sau obtug tsaj, ibtug tsaj qug ibtug tsaj zug; huv qhov ntawd yog Yexus. Yexus coj hab has tas, “Kwv Kuv tug quab rua sau koj hab kawm lug ntaw Kuv…Rua qhov kuv tug quab yog tug sib.”

Thaus Nwg has tas kuv tug quab yog tug sib, nwg txhais has tas, nwg yeej hum. Nrug Yexus moog tsi yog yaam kws yuav tau ua; nwg yog yaam  nws yuav tsum ua tau. Kuv nov tuabneeg has tas, kwv yog ib qhov nyuaj rua tug ntseeg ua tabsis ntawd yog dlaag xwb. Vaajtswv Txujlug has tas thaus nwg nov le ntawd nwg xaav tas yuav nyaav heev. Yexus has tas Nwg tug quab yog tug sib hab kwv yoojyim.  Ntawd tsi tau txhais has tas, tsi muaj dlejnum ua.

Nwg kuv tseem tau has peb yuav yog coj kwv Nwg tug quab hab kawm lug ntawm Nwg. Vaajtswv yuav tsi yuam koj kuas koj yuav tsum tau kwv tug quab nuav.  Koj yeej yuav muaj cai xaiv saib koj yuav kwv Yexus Khetos tug quab los tsi kwv. Tabsis Yexus caw peb kuas peb kwv Nwg tug quab.

Kev Thov Vaajtswv

Kuv Txiv ua koj tsaug kws koj txujlug qha rua kuv paub tas, huv Yexus Khetos tug quab yog lug caw peb kuas peb lug cuag nwg, lug cuag nwg tsi yog ib lub nraa nyaav tabsis txawm le ntawd los kuas peb xaiv lug ris nwg tug quab, txhaj le yuav sib hab yoojyim. Txawm le ntawd los thov kuas muaj tuabneeg nov Yexus tej lug caw hab lug kwv Nwg tug quab. Yexus kuv ua koj tsaug rua koj lus lug has tas, Kwv Kuv tug quab rua sau koj hab kawm lug ntawm koj rua qhov koj tug quab yog tug sib tsi nyaav. Kuv qhuas koj hab zoo sab rua koj tej lug caw. Huv Yexus Khetos lub npe, kuv thov Amees.