June 24, 2024

June 24, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Mej ca le muab taagnrho mej tej kev nyuajsab tso rua Vaajtswv rua qhov Vaajtswv yog tug paab mej.”— 1 Petus 5:7

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Puas yog Vaajtswv tsim ib puas tsaavyaam rua peb vim Vaajtswv yog tug tsomkwm hab hlub peb, hab paub yaam peb yuav tsum muaj, yaam ua rua peb raug mob, kev nyuaj sab hab kev txhawjntshais?! Yog le ntawd ca peb tso sab plhuav tas nwg yuav kuas yaam zoo lug rua peb hab qhov kuas peb muaj kev ca sab huv nwg txuj kev hlub nwg, hab nrhav kuas peb ua lubneej lawv le nwg lub homphaj huv peb lubneej  (Loos  8:28-29).

Kev Thov Vaajtswv

Leejtxiv tug muaj kev hlub hab Vaajtswv tug muaj Fwjchim, kuv muab kuv tej kev nyuajsab, kev txhawj, kev xaav, hab tej kev ua xyemxyaav kws nyob huv kuv txhais teg tso rua koj. Kuv xaav tau tug Ntsujplig Dlawbhuv paab ibyaam le kuv tau ua qhov zoo kws cog ruajkhov hab nrhav kuas kuv muaj kev ca sab rua koj, thov koj pub yaam zoo tshaaj rua kuv hab koj kev hlub muaj rua kuv hab rua tug kws kuv hlub. Huv Yexus lub npe, kuv ua koj tsaug rua koj tej lug cogtseg hab thov koj kev paub lug huv koj kev hlub taabncuab. Amees