June 8-9, 2924

June 8-9, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

[Tej Txivneej phem kws tua Yexus] ua le koj muaj fwjchim [O Vaajtswv] hab koj tub xub txavtxim sab tseg lawm has tas, yuav muaj lug].— Cov Tubkhais   4:28

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Tug Khaublig ntoo ntawm Khaulakutha hab qhov Yexus muab nwg tug kheej fij theem peb kev txhum yog yaam tsi tau xaav txug lossis yuav kev.   Yexus lug lawv le tej lug cogtseg, nwg yog tug Cawmseej dlhawbhuv, tug Khetos, tug tubkhai kws raug tximtxom, lug tuag rua tuabneeg txuj kev txhum hab coj txujsa hab qhov lubcev tsi paub puamtsuaj lug rua peb.   Cov tuabneeg phem hab cov tuabneeg koomsab tua Yexus thaus puab sim tuav puab lub fwjchim hab txuj haujlwm thaus cov thawjcoj kevcai ntseeg puab ua Vaajtswv yeej paub tej kws puab yuav ua.  Vaajtswv siv teg haujlwm phem coj nwg kev hlub hab kev zoo lug rua peb.  Nwg ua qee yaam kev phem hab yaam kev phem ntawd yog keeb hauvpaug cawm rua txhua tug, hab nwg npaaj lub homphaj ua tej nuav ua ntev txhwm muaj. Ntawd yog Vaajtswv hlub peb tag lug ntawm nwg lub homphaj ntev ntev dlhau lug lawm rua peb!

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug muaj Fwjchim hab Leejtxiv tug muaj kev hlub, ua koj tsaug koj muaj txuj kev hlub npuvnpo huv kev ncaajnceeg hab coj peb lug ntawm koj txuj kev hlub hab hlub huv Tswv Yexus. Ua tsaug, Tswv Yexus, rua koj kev hlub kws yog yaam khoom fij, tug qauv zoo, hab kev cog lug rov lug rua kuv. Coj kuv moog tsev lug ntawm koj lub fwjchim. Kuv thov tej nuav huv koj lub npe. Amees.