June 7, 2024

June 7, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Thaus mej moog nyob tid yog mej muab sab rau nrhav tug TSWV kws yog mej tug Vaajtswv tag tag, mej yeej yuav pum nwsg.”— Kevcai 4:29

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Thaus dlhau lug lub sijhawm twg yog lub sijhawm koj muaj sab nrhav Vaajtswv?  Kuv tsi tau has txug tej kws koj tshawbnrhav noog Vaajtswv zaaj ntawm ibtug xibfwb twg zaaj qhuabqha lossis lwm phoo ntawv kws luas sau muag tau zoo txug Vaajtswv zaaj.  Thaus dlhau lug lub sijhawm twg yog lub sijhawm koj nrhav LeejTxiv kuas koj paub nwg tshaaj, ncu ntsoov tas nwg nyob ze koj, hab fwm qhuasntxag nwg tshaaj?  Ca le qheb koj lub plawv hab kub sab lug moog nrhav Vaajtswv tag tag.  Tuabyaam le tug tub lojleeb  (Lukas 15:11-32), peb yuav ntsib pum nwg tog quasntsoov hab saib ntsoov txuj xubke tog peb lug moog tsev!

Kev Thov Vaajtswv

Txhwjxeeb Leejtxiv tug nyob sau Ceebtsheej, tug muaj kev hlub hab tshwjchim, hab tug kws lug nyob ze kuv hab nrug kuv nyob,  thov pub kuas kuv muaj lub sab kublug hab muab tau kuv tugkheej lug paub koj hab paub tej kws kuv yuav tsum tau paub txug koj huv kuv lubneej.  Kuv xaav paub koj lug ntawm koj (1 Khauleethaus 13:121 Yauhaas 3:1-3). Txug nub kuv pum koj timntsej timmuag huv koj lub fwjchim, thov coj kuas kuv lug nyob ze koj le koj muaj nyob huv kuv lubneej. Huv Yexus lub npe. Kuv thov. Amees.