June 10, 2024

June 10, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Yog thaus twg mej chim, mej tsi xob pub mej txujkev chim ua rua mej ua txhum, hab tsi xob chim taag nub. Tsi xob pub dlaab ntxwgnyoog muaj chaw ntxag tau mej.”— Efexaus 4:26-27

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Kev chim raug kaw tograwv yuav pautawg thaus twg. Tsi ntev tsi luv, qhov tograwv ntawd yuav tawg, tejzag nyob rua huv lub lubneej lossis rua lwm tug lubneej. Yexus qha kuas peb yuav tau zaamtxim hab nrug nwg sis has kuas sis humxeeb (Mathais 18). Peb yuav tsum tau sis khu txuj kev chim, NUBNUA! Tsi le ntawd, dlaab yuav siv kev chim lug haubntxawg peb hab lwm tug huv peb lubneej. Tsi xob ca dlaab muaj feem nkaag lug tau rua huv peb lubneej. Yog peb ca nwg lug nyob tuabplag nwg yuav nyob ibchim, yog peb ca nwg nyob ibchim nwg yuav nyob moog ibsim, huv peb kev chim, nubnuav ca peb tsi xob nrug nwg sis tuavhuv tsaam peb thim tsi tau  hab peb tswj tsi tau peb lub sab!

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug nyob sau ceebtsheej, ua koj tsaug kws koj muaj fwjchim komyeej txhua yaam thaus lub sijhawm kuv chim hab npautawg. Thov koj theev kuv lub sab lub plawv kuas kuv txawj rov lug cuag koj, thov paab kuv kuas kuv muaj yeej thaus kuv chim pautawg rawv. Txhwjxeeb yog nrug rua huv koj cov mivnyuas.  Lug ntawm tug Ntsujplig Dlawbhuv lub fwjchim, kuv thov koj paab kuv kuas kuv txawj zaamtxim tau nrug lwmtug huv kuv lubneej thaus kuv muaj kev chim nrug nwg. Huv Lub npe ntawm Yexus. Kuv tug TSWV, Kuv thov. Amees.