May 18-19, 2024

May 18-19, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Kuv sau tuaj rua mej, cov kws yog txiv, rua qhov mej yog cov paub Nwg tug kws puag thaus chivkeeb lug. Kuv sau tuaj rua mej cov tubhluas, rua qhov mej tub tawmtsaam yeej kev phem lawm.  kuv sau tuaj rua mej, Cov mivnyuas, rua qhov mej tub paub Leejtxiv lawm. Kuv sau tuaj rua mej, cov kws yog txiv, rau qhov mej tub paub tug kws ib txwm muajsa nyob puag thaus chivkeeb lug.  Kuv sau tuaj rua mej cov hluas, rua qhov mej muaj zug heev, mej khaws Vaajtswv tej lug ca rua nruabsab, hab mej tub tawmtsaam yeej kev phem lawm.”(1  Yauhaas John 2:13-14)

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Namtxiv saab ntsujplig ua dlaabtsi? Ibqhov luj tshaaj puab ua yog puab rov ua rua peb muaj yeej tag tag hab ua tau tug thwjtim.  Koj puas kaam qha koj kev ntseeg?  Puas yuav muaj tuabneeg hu koj has tas koj yog nam lossis yog txiv yog has tas, koj tsi muaj ibtug mivnyuas saab ntsujplig?  Kuv yuav tsi tau has txug koj kev txawjntse. Kuv taabtom has txug kev coj hab rov ua koj tug ntsuj muaj yeej hab yog tug thwjtim.  Leejtxiv ua dlaabtsi? Ib leejtxiv tsi yog nwg yuav ua tau rua nwg xwb; nwg muaj muab tau rua lwm tug kws xaav tau.  Puas muab tuabneeg tuaj cuag koj thaus puab plawv nreg, lug kuasmuag, ntshais, lossis ib qhov teebmeem. 

Tuabyaam thaus koj lujhlub hab dlhau lug ua ib leejtxiv, koj yuav tsi yog tug hloov le yog leejtxiv tegnum rua cov tseem hlub, hab koj yuav tsi yog zoo le tug lug hloov leejtxiv chaws rua cov tseem yog mivnyuas.  Taagnrho peb qhovtseeb, hab ib tug txiv yog qhov ua tau txhua yaam ntawd. Huv ib tug txiv, nwg yuav tsum muaj lub zeemmuag hab lu lug zoo rua cov tseem hluas. Hab ibtug tub hluas, muaj feem ua yaam zoo rua thaus nwg tseem yog mivnyuas. Yog nwg ua tau zoo taagnrho, taagnrho txhua yaam ntawd puav leej nyob huv nwg.

Kev Thov Vaajtswv

Oh, Leejtxiv tug nyob sau Ceebtsheej, thov paab kuas kuv saab ntsujplig kheevluj rua huv Yexus Khetos zujzug moog txug nub kuv lujhlub npuvntoob lubneej kws kuv yog koj tug thwjtim. Huv Yexus lub npe, kuv thov. Amees.