May 20, 2024

May 20, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Hab nwg  saamfwm rua peb le nuav tas:  Tug kws muab sab hlub Vaajtswv tug ntawd yuav tsum hlub nwg cov kwvtij.”— 1 Yauhaas John 4:21

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Muaj qee yaam yeej yog yaam yoojyim.  Peb yuav tsi hlub Vaajtswv hab tsi leeg paub kev peb ibleeg hlub ibleeg.  Nuav kuj yuav tsi yog ibyaam nyuaj es yuav tsi totaub. Ua lwm saab has, ntawm peb qee tug   “kwvtij txheebze” huv tug TSWV hab huv peb tsev tuabneeg kev sis hlub kuj zoo le tsi tshuam muaj kev hlub rua qhov nwg kuj yog ib qhov kws nyuaj kawgnkaus. Tabsis, peb yuav tsum ncu tas peb yog leejtwg thaus Yexus Khetos tuag rua peb —tsi muaj fwjchim, tsi paub Vaajtswv, tuabneeg txhum, hab ua Vaajtswv tug yeebncuab  (Loo Romans 5:6-11). Vaajtswv hlub peb hab xaa Yexus lug cawm peb thaus lub sijhawm peb tseem tsi tau paub dlaabtsi. Yog le ntawd thaus peb tseem pheej tib txug peb  “Ua neej nyob nyuaj ntsuav” cov phoojywg ntseeg, peb tsim nyog ua tsaug rua Vaajtswv kev hlub kws muaj rua peb thaus peb tseem yog tug tuabneeg txhum. Ces peb tsimnyog ua Vaajtswv tsaug rua nwg txuj kev hlub kws nwg yog tug hlub peb tshaaj le peb ibleeg hlub ibleeg.

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug muaj fwjchim, thov koj muab lub zug rua peb, muab lub sab ntev hab txhawb kuas peb muaj kev hlub rua cov ntseeg ibyaam le koj tub hlub kuv. Huv Yexus lub npe, Kuv thov, Amees.