May 17, 2024

May 17, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Kuv sau tuaj rua mej, Cov mivnyuas,  rua qhov Vaajtswv tub zaam txim rua mej txhua tug kws ntseeg Yexus Khetos lawm. ” (1  Yauhaas John 2:12)

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Thaus tuabneeg dlhau lug yug ua mivnyuas mog dlua tshab huv Yexus Khetos, puab yuav zoo lecaag?  Puab zoo sab kawg le kws puab paub Yexus. Puab yog cov tau koobmoov vim puab lubtxim tub raug zaam,  faus rua huv qhovntxaas nrug Vaajtswv kev zaam txim. Puab muaj nub pigkig tshab, hab tsi muaj naagmo, hab puab yuav zoo sab kawg le.

Tabsis tug mivnyuas yau yuav muaj kev zoo sab kawg nkaus. Nwg yuav zoo sab rua txhua yaam. Nwg yuav tsi nplaam tej yaam tshwjxeeb nkag le. Hab nwg yuav txaus sab rua qhov nwg yog tug mivnyuas yau rua huv Vaajtswv tsevneeg. Tejzag koj yuav yog zoo le tug mivnyuas yau. Tej zag koj yog tau raug cawm lub xyoo dlhau lug, lub hli dlhau lug, lossis tejzag lub limtam dlhau lug, hab tejzag yuav tsi tau rov tau ua dlua. Txhua yaam kev txhum, tsi yog tej qhov, tabsis taagnrho, tau raug muab zaam lawm.  Hab koj yuav zoo sab kawg le thaus koj lub txim raug zaam.  Txawm yog koj tseem zoo le yog mivnyuas yau los koj yuav zoo sab kawg le, yog koj tsi xaav kuas koj tseem nyob zoo le tug mivnyuas yau. Peb xaav kuas puab lujhlub ntawm mivnyuas yau tug xeebceem kws yog lub sab twmzeem, tubnkeeg, hab tsi paub dlaabtsi. Ib tug mivnyuas yuav tsum muaj kev txawj paub hab dlhau moog ua tug muab tau tug kheej paab tau rua lub zejzog. Koj yuav tsum paub lujhlub dlhau ntawm tug mivnyuas txuj kev kws yog mivnyuas yau hab moog rua kev kheev hlub huv Yexus Khetos.

Kev Thov Vaajtswv

Thov Vaajtswv rua cov mivnyuas kuas puab paub lujhlub kheevhlub saab ntsujplig moog rua huv kev lujhlub huv Yexus Khetos. Huv Yexus Kheto lub npe, kuv thov Amees.