May 16, 2024

May 16, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Tabsis thaus lub sijhawm lug txug lawm, Vaajtswv khaiv nwg tug Tub lug yug huv ib tug quaspuj, yug lug lawv le kevcai, kuas cawm tau cov kws nyob huv qaab txujcai, ntawd kuas peb muaj cai hlo ua nwg cov tubki.”— Kalatias Galatians 4:4

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Wow!  Yaam dlaabtsi yog yaam qha rua peb paub txug yaam tseemceeb huv lub tswvyim sis tw.  Vaajtswv muab qhov keebkwm tav huv kev cawmdlim, tomqaab ntawd yog xaa nwg tug Tub lug ua tug Cawmseej cawm peb dlim huv txuj kev ua dlaabtauj dlaabqhev hab huv txuj kev txhum.  Vaajtswv tug Tub lug tso peb dlim huv Mauxej txuj kevcai, kaam tebchaw, hab huv txuj kev pluj tuag. Peb Leejtxiv coj peb tawm lug tau txais kev ywjpheej kws nwg tug Tub tuag sau ntoo khaublig taabmeeg ntawm cov tubrog, cov povthawj hlub xubndlag.  Vaajtswv ca nwg raug tej nuav kuas Vaajtswv zoo tsaa nwg sawv rov muajsa lug ntawm Leejtxiv lub fwjchim hab kev hlub kuas peb tau lug ua nwg cov cov tubki kws yuav tau txais nwg tej qubtxeeg qubteg (Loo Romans 8:17). Paulus tsi tau qha txug tas peb yog cov muaj cai tau lug ua nwg cov tubki rua qhov nyob rua huv txujcai. Yog le ntawd nwg tau has tas txhua txhua tug nyob huv Yexus Khetos — txivneej hab quajpuj — muaj feem dlhau lug ua nwg cov mivnyuas nob huv Vaajtswv tsev tuabneeg. Vaajtswv npaaj rua lub sijhawm zoo hab muab fwjchim txaus rua tug Tub coj peb moog cuag Leejtxiv qhov khoom fij kws them peb lub txhoj huv tej kev txhum hab kev tuag, coj peb moog txais kev cawmdlim dlawb dlos hab muaj lub neej zoo kws yog tau koobmeej zoo yaav pegsuab.

Kev Thov Vaajtswv

Ua tsaug, Leejtxiv tug nyob sau Ceebtsheej, qhov mob koj sab heev tshaaj yog koj tso Yexus lug hab thaus koj pum luas tximtxom nwg, ua saib tsi taug nwg, hab muaj nwg ntsa rua sau ntoo khaublig.  Ua koj tsaug rua yaam zoo kws koj tau ua tav lug txhwv peb txuj kev txhum, lug them qhov nqe sav kuas peb dlim huv txuj kev tuag moog tau txais txujsa nyob moog ibtxhis nrug koj sau ceebtsheej. Qhov nuav ua qhov qha rua peb paub tas, peb yog cov kws tau lug ua koj cov tubki. Thov kuas koobmeej rua muaj rua koj tuableeg hab koj tug Tub Yexus moog ibtxhis. Qhuas koj, fwm koj hab txhawbnqaa koj txuj kev hlub. Huv Yexus lub npe. Amees.