May 15, 2024

May 15, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Ua tug Ntse txuj kev koj ua koj tegnum rua cov tuabneeg saabnrau pum; ua txhua yaam thaus muaj sijhawm. Ca koj tej kev has lug ua tuab zoo has hab has kuas muaj qaabhau.  Tej kws lwm tug nug koj, koj yuav tsum paub teb txhua tug.” — Khaulauxais Colossians 4:5-6

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Yexus ceebtoom peb txug peb yuav tau teb rua Vaajtswv txug tejlug phem kws peb tau has rua lwm tug (Mathais 12:36-37).  Huv peb lub sijhawm thaus peb has nrug lwm tug tej lug phem, hab tej lug sibcais, peb yuav tsum paub tas Vaajtswv nov, tug TSWV ceebtoom txug kev peb xaiv lug has yuav tau ua tuabzoo has.  Paulus kuas peb sis tw has yaam zoo hab yog has lawm lwm tug xaav noog.  Cov timthawj tau nthuav tawm paub txug tas yuav tsum ua lubneej rua cov tsi tau ntseeg Yexus pum qhovzoo sub txhaj txhawb tau puab lug pum txug tug ntseeg yog tug ua tau zoo lawm tag. Peb xaav kuas cov ntseeg muaj sijhawm qheb tau puab lub sab rua cov tsi tau ntseeg pum txug Yexus. Peb yuav tsum ua qhov kev peb muaj lub sab dlawb sab zoo, muaj kev hlub, tswj tsawv peb tej lug kws peb has — rua saabnrau hab rua peb cov kwvtij hab nugmuag huv Yexus Khetos.  Ca peb tej lug muaj qaabhau rua cov noog kuas puab xaav qheb puab lub sab rua txuj kev hlub hab taabncuab huv Yexus muaj! 

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug Dlawbhuv hab Ncaajnceeg, kuv paub tejzag kuv kuj ua rua koj lub sab mob vim peb, koj cov tuabneeg, ua rua cov tsi tau ntseeg ca le tsiv dleb vim puab nov tej peb has hab pum tej peb ua.  Thov paab kuv kuas kuv pum dleb paub txhua thaus kuv has lug lossis ua rua nrug cov tsi tau ntseeg tshwjxeeb rua cov tsi tau paub txug Yexus yog tug TSWV hab yog tug Cawmseej. Thov siv kuv cov lug hab kuv lubneej kuas peb coj tau puab lub sab lug cuag Yexus. Huv nwg lub npe, Kuv thov. Amees.