April 5, 2024

April 5, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“mej yog Vaajtswv haivneeg, nwg hlub mej hab nwg tub xaiv mej ca ua nwg tug lawm. Yog le ntawd mej yuav tsum hlub lwm tug, muaj lub sab zoo, tsi khaavtxiv, muaj lub sab mog muag hab muaj lub sab ntev. ” Kauxauxais Colossians 3:12

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Daabtsi ua rua peb xaav tsi thoob kag le!  Peb yog cov Vaajtswv hlub hab yog Vaajtswv xaiv peb lug nwg cov mivnyuas dlawbhuv. Txawm yuav zoo lecaag txug qhov Vaajswv hu peb kuas peb lug ua lubneej zoo, muaj lub sab mogmua, txu fwjchim, paubtaab, paub qaabhau hab ua sab ntev! Peb xaav txug saib Vaajswv xaav tau peb ntau npaum lecaag, xaav txug tam Nau-as, tam Anplahaam, tam Davis, lug txug rua Yexus tam yug lug ua tuabneeg! Vim tug dlaabtsi tsuas ua rua peb tsi xaav qha rua lwm tug paub txug Vaajtswv txuj kev hlub kws nwg tub hlub peb hab muaj txujsa ibtxhis rua peb lawm qha ua lwm tug txug yaam Vaajtswv tau ua rua peb huv peb lub sab lawm!

Kev Thov Vaajtswv

Leejtxiv tug nyob sau ceebtsheej, ua tsaug koj suav peb ua tug muaj nqe tshaaj txhua yaam kws koj tub tsim muaj nyob huv nplajteb ntawm txhua nub kws koj tau tsim lub nplajteb.  Tej thaus kuv xaav tuabywv tas, ua caag koj yuav hlub kuv taag npaus le los kuv tseem pheej taij koj taaglug kuas koj hlub kuv. Thov koj tug Ntsujplig Dlawbhuv ua haujlwm huv kuv lub sab kuas kuv txawj paub ua tau lubneej le Yexus tej lug qha kws puvnpos kev hlub, muaj kev zaam txim, muaj lub sab ncaajnceeg hab dlawbhuv, hlub tau lwm tug ua lub sab ntev rua luas moog le. Thov pub tej yaam zoo le nuav rua kuv, hab coj kuv lug ua rua koj tau koobmeej moog le. Huv Yexus lub npe. Kuv Thov. Amees.