April 4, 2024

April 4, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

Tamsis tej kws yaav nramntej kuv suav hais tas, muaj nqes nwgnua kuv tsi suav has tas, tej ntawd muaj nqes lawm, rua qhov kuv xaav ua kuas hum Yexus Khetos sab. Tej kws kuv suav has tas, tsi muaj nqes tsi yog tej ntawd xwb tabsis yog txhua yaam huv tuabsi, rua qhov kuv xaav tau yaam kws muaj nqes heev dlua tej ntawd. Yaam kws kuv xaav tau ntawd, yog qhov kws kuv xaav npuab Yexus Khetos tug kws yog kuv tug Tswv heev dlua yaav taaglug ….” — Filipis Philippians 3:7-8

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Paulus tau ua tav ntau yaam tseemceeb — huv nwg txuj kev muaj xaav — tshwjxeeb yog huv nwg lubneej saab ntsujplig kws yog ibtug xibfwb qha Mauxej kevcai hab yog Falixais paab ua ntej nwg dlhau lug ua ib tug Ntseeg. Nwg muaj lub sab kublug muab tug kheej cog rua ntawm Vaajtswv hab Vaajtswv Txujlug kws yog lugntsuag. Nwg tsimtxom cov ntseeg rua qhov nwg xaav has tas, puab yog cov ntseeg cuav.  Tabsis thaus nwg ntsib Yexus hab lug cuag nwg, Paulus suav has tas, nwg lubneej yaav taaglug nwg rua zoo le tej khoom lamsim yog pev txug kev lug paub Yexus Khetos hab Nwg txujkev taabncuab hlub kws nwg tau txais ntawm Vaajtswv rua qhov lug ntawm Yexus. Paulus tau nrhav tau kev cawm nwg txujsa huv Yexus tsi yog tawm huv kev txhum hab kev tuag, tabsis kev caw dlim lug ntawd txujsa ibtxhis huv Vaajtswv kev hlub hab fwjcim rua txhua tug tuabneeg yuav tau cawm hab muaj kev ca sab huv Yexus.

Kev Thov Vaajtswv

Leejtxiv tug muaj Fwjchim hab tug Ncaajnceeg, ua koj tsaug rua koj txuj kev hlub hab taabncuab tso peb, cawm peb dlim ntawm txujcai, kev ua ywjsab, kev txhum hab qhov ua lubneej qhuavquas qhawv.  Ua tsaug rua koj kev hlub kws zoo kawgnkaus muaj pub rua peb tsi yog vim peb ua zoo tabsis vim koj hlub peb kuas peb moog ua zoo rua koj huv koj txuj kev kws tau hlub peb lawm. Thov siv kuv kuas kuv paab tau lwm tug kuas lug paub koj kev hlub kws koj muaj pub rua peb tuabneeg nplajteb. Huv Yexus lub npe, Kuv Thov. Amees.