April 3, 2024

April 3, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Lug ntawm tug Tswv  kws muaj yeej,  thov koj foom koobmoov rua koj haiv tuabneeg..”— Nkauj Qhuas Vaajtswv Psalm 3:8

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Vaajtswv yog tug muaj fwjchim tso peb hab cawm peb dlim! Qhov ntawd yog ib tegnum tseemceeb kawg. Txawm yuav yog coj cov Ixayees tawm Iyiv tebchaw lug moog hlaa Havtxwv Lab, tawm Pala-aus cov tub peebzeej ntau txheeb xyoo dlhau lug lossis cawm tug tuabneeg txhum tawm huv kev txhum hab kev tuag lug ntawm Yexus nubnua, peb tug Vaajtswv yog tug muaj fwjchim tshaaj plawg yog tug cawm peb!  Yog le ntawd, peb ua tag thov Vaajtswv taagzug rua cov tuabneeg tseem tog hab xaav tau Vaajtswv coj puab tawm huv txuj kev txhum, kev tuag, huv tsev tuabneeg kev tsi sib totaub, kev quav rua ibyaam ibqhov dlaabtsi twg, teebmeem huv nyajtxag, huv numtswv kevcai, kev sib ntau sib ncaav sib rhes, mobhlwb mobvwm, kev txwjnkawm, hab kev simsab.  Peb yog Vaajtswv cov tuabneeg, peb xaav tau Vaajtswv txuj koobmoov, hab peb ntseeg has tas, txuj kev cawm kuas tsi xob ntsib tej xwmtxheej nuav yog lug ntawm Vaajtswv nkaus xwb. Tabsis qhov tseeb dlua ntawd, peb tsi paub tas, peb puas yuav xaav tau Yexus cawm peb, hab peb tej kev cawm kws yog lug ntawm Vaajtswv lug sau ceebtsheej lug.

Kev Thov Vaajtswv

Leejtxiv tug Ncaajnceeg hab Dlawbhuv, thov coj kuv cov phoojywg kws kuv muaj nyob huv kuv lub nplawv tawm ntawm txuj kev txhum nubnua.  Thov coj puab tawm ntawm txuj kev ua dlaabtauj dlaabqhev hab coj puab lug ua cov tau txais koobmoov, txhawb puab lubzug, hab pub kuas puab muaj chaw ca sab. Huv Yexus lub npe, Kuv thov, Amees.