April 2, 2024

April 2, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Tej nuav kuv sau tuaj qha rua mej cov kws ntseeg Vaajtswv tug Tub kuas mej paub has tas, mej tub muaj txujsa ntev moog ib txhis lawm, hab mej yuav muaj kev ntseeg huv Vaajtswv Leejtub lub npe moog ntxiv.lub npe Vaajtswv Leejtub.” (1 Yauhaas John 5:13)

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Koj ua dlaabtsi rua yaam kws ua yuamkev lawm? Nyagnyaj huv txhaabnyaj? Wb! Tua tuabneeg? Wb! Muaj feem nrug luas ua tsi ncaajnceeg txug nyaj txag? Wb!   Qhov kws peb ua yuamkev lawm yeej tsi muaj dlaabtsi lug yuam, nwg muaj moog lawv le lub caijnyoog nplajteb txeevmuaj.  Peb yug lug nrug tej caijnyoog nplajteb. Vaajtswv txujlug qha rua peb tas, “lug ntawm nplajteb txeemmuaj” yog tej kws tau tej qubtxeeg qubteg lug ntawm Adaas (Efexaus 2:3).  Koj yuav yog tug hu tas koj tsi muaj dlaabtsi, sawv khovkho, tseemceeb, hab muaj kev ntseeg. Vaajtswv has rua Nikaudemus- lubneej kws tug txivneej muaj kuj yog saabnrau, kev ua zoo, hab kev ntseeg, tseemceeb tshaaj ntawd yog nwg yuav tsum yug dlua tshab txhaj yuav pum Vaajtswv lub tebchaws (Yauhaas 3:3) yog le ntawd, ntawd yog txhais has tas tsi tau lawm los kaavlam? Nwg yeej txhais tas, yog tsi muaj Vaajtswv yuav tsi pum Vaajtswv lub tebchaws.

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug Ncaajnceeg hab Dlawbhuv, peb ua koj tsaug rua kev taabncuab hab cawm peb tawm huv txujkev txhum. Ua tsaug rua Yexus tug sawv huv qhovtuag rov muajsa qhov ntawd, hloov peb lubcev nqajtawv kws txawj pluj txawj tuag moog ua lub cev ntsujplig nyob moog ibtxhis rua qhov peb koom nrug koj sawv huv qhovtuag hab ntawd txhais tau has tas, peb tub hloov lawm. Thov leeg paub kev ua koj tsaug, hab qhuas koj huv Yexus lub Npe. Amees.