January 24, 2024

January 24, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Yog ibleej ibtug twg has tas “Vaajtswv kuv hlub koj”  tabsis nwg tseem ntxub nwg cov kwvtij, tug ntawd has dlaag xwb. Yog nwg tub tsi hlub nwg cov kwvtij, cov kws nwg pum, nwg yuav ua le caag has tau has tas, nwg yog tug muaj sab hlub Vaajtswv, nwg muab qha rua peb has tas, Tug kws muaj sab hlub Vaajtswv tug ntawd yuav tsum hlub nwg cov kwvtij.”— 1 Yauhaas – John 4:20-21

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Hlub-Love! Lu lug nuav yog yuav muab txhais has le caag los tau. Coob tug huv cov ntseeg siv txhais lu lug nuav huv phoo txhais lug, ncu tsi txug lub hauvpaug lug has txug hlub, hlub tsi muaj pauj, yog txhais tegnum ua.  Peb cov ntseeg yuav ceev tau lu lug hlub tsi muaj pauj, nwg yog tuab lu lug  nubnua siv: tuabyaam txhais rua txhua yaam! Tabsis yog koj lug nyeem huv 1 Yauhaas, koj pum tseeb tas, hlub yog zoo le Vaajtswv hlub. Vaajtswv qha nwg kev hlub rua peb. Nwg thov kuas peb hlub le ntawd rua peb cov kwvtij hab nugmuag. Hlub yog ua ntau tshaaj le has; Nwg yuav tsum muaj qhov ua tshwm rua nwg cov nugmuag hab kwvtij pum tas nwg ua vim nwg hlub, nwg hlub nwg txhaj le has tau tas, “Vaajtswv kuv hlub koj!”

Kev Thov Vaajtswv

Leejtxiv txhwjxeeb, koj yog tug qha koj kev hlub rua kuv. Kuv leegtxim hab thov koj pub kuas huv kuv lub sab muaj lub sab hlub lwm tug ib yaam nkaus le koj hlub kuv.  Vaajtswv,  ca koj tug Ntsujplig coj kuas kuv ua tau qhovzoo rua lwm tug pum tshaaj le qhov kuv has. Lug huv Yexus Khetos, koj tub qha tas, koj hlub kuv tshaaj le lwm yaam sau ntoo khaublig, kuv thov. Amees.