January 25, 2024

January 25, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Yexus has rua cov tuabneeg Yudais kws ntseeg nwg has tas, Yog mej ua lawv le tej lug kuv qha, mej txhaj yog kuv cov thwjtim tag. Mej yuav paub qhovtseeb hab qhovtseeb ntawd yuav tso mej dlim.”— Yauhaas John 8:31-32

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Muaj ob peb yaam xaav tau ntau tshaaj le kev yeejpheej. Tuabneeg tuag rua yaam ntawd.  Tuabneeg thov rua yaam ntawd. Tuabneeg nrhav rua yaam ntawd. Qhovtseeb yog lug ntawm paub qhovtseeb.  Thaus kawg tug paub qhovtseeb yog lug ntawd ua lubneej nyob huv kev noog Yexus lug.  Qhovtseeb tsi yog yaam kws xaav txug lossis ntseeg. Qhovtseeb yog ib yaam dlaabtsi kws koj ua, koj nyob. Yexus qha feem ntau nwg xaus nrug zaaj lug pevtxwv nuav: Foom koobmoov rua koj tug kws ua yaam nuav!   ພຽງແຕ່ໂດຍການເຮັດເທົ່ານັ້ນເຮົາຈະຮູ້ຈັກຄວາມຈິງທີ່ປົດປ່ອຍເຮົາ.

Kev Thov Vaajtswv

Thov kuas tuabtug kws yog Vaajtswv tseeb tau koobmeej, raug fwm, muaj fwjchim hab raug qhuas. Leejtxiv Kuv tsi yog nrhav koj huv kuv lubneej tejnub xwb, tabsis thov koj paab kuv ua kuas koj txaus sab rua yaam koj xaiv rua kuv kws kuv ua. Thov qha kuv kuas kuv paub koj qhovtseeb sub kuv txhaj paub ua lubneej nubnua kws noog koj lug hab ua hum koj sab. Huv Yexus Txujlug muajsa, Kuv thov. Amees.