January 23, 2024

January 23, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Vaajtswv coj txhua haiv tuabneeg kws ntseeg Yexus Khetos lug nrug Vaajtswv ua phoojywg. Vaajtswv tsi suav has tas, puab muaj txim. Hab Vaajtswv muab zaaj kws has tas, Vaajtswv coj tuabneeg lug nrug Vaajtswv ua phoojywg rua peb qha. Yog le ntawd peb txhaj yog cov sawv Yexus Khetos cev qha nwg tej lug rua mej, pev ib yaam le Vaajtswv qev peb qhovncauj ntuag mej. Yexus Khetos kuas peb ntuag mej has tas, mej yuav tsum ca Vaajtswv coj mej cov kws yog yeebncuab lug nrug Vaajtswv ua phoojywg.  — 2 Kauleethaus Corinthians 5:19-20

Xaav Txug Tejlug Rua Nubnua

Tug nqe tub raug them lawm. Vaajswv kev txavtxim txhaj muab zaam lawm. Yog Vaajtswv tau ua txhua yaam lug cov peb moog nrug nwg tugkheej sis raug zoo, hab txais peb ua ibtug nyob huv nwg tsev tuabneeg, vim le caag peb txhaj tsi leeg paub nwg.  Peb tsi xob ua le ntawd! Ca le pub peb lub sab rua Vaajtswv hab nrug nwg moog!

Kev Thov Vaajtswv

O Vaajtswv tug zoo kawgnkaus, kuv txuj kev txhum ua rua koj lub sab tawg taag hab tawm tsaam koj kev ncaajnceeg. Koj tau raug mob sau ntoo khaublig vim kuv kev txhum hab tau ua qhov khoom fij theem rua kuv hab kuas kuv rov qaab lug cuag tau koj.  Kuv qhuas koj txuj kev taabncuab, ua tsaug rua koj txuj kev hlub, hab koj qha txuj kev hlub rua kuv. Huv Yexus txuj kev fij kuv thov. Amees.