January 22, 2024

January 22, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Tug Vaajtswv kws hu mej lug ua nwg haivneeg yog tug zoo kawg nkaus. Yog le ntawd mej yuav tsum coj mej lub neej kuas zoo kawg nkaus hab. Vaajtswv phoo ntawv qha has tas, Mej yuav tsum ua tuabneeg zoo kawg nkaus rua qhov kuv yog tug zoo kawg nkaus. “— 1 Petus Peter 1:15-16

Xaav Txug Tejlug rua Nubnua

“Dlabhuv-Holy” yog ib lug rua peb thaus muab lug siv peb dlaim tsom-av” — tuab lu kws “pawgntseeg siv”tas tejzag lu ntawd yuav muaj tseeb.  Vaajtswv hu peb ua tuabneeg dlawbhuv, nwg hu peb kuas zoo le peb yog tug tshwjxeeb rua nwg, hab lawv le Petus muab nthuav, ib yaam le yog nwg tug.

Kev Thov Vaajtswv

Tug Tswv Dlawbhuv, Vaajtswv tug muaj fwjchim, kuv tuaj cuag koj kuv paub tas nruabnraab ntawd cuas kev koj kev dlawbhuv hab kuv kev txaus kev txhum mas dleb heev. Tabsis kuv ua koj tsaug kws muab kuv ua tug dlawbhuv tau lug ntawm muab Yexus ua khoom fij hab lug ntawd koj xaa tug Ntsujplig Dlawbhuv lug nyob rua huv kuv.  Thov koj leeg txais kuv lubneej nubnuav yaam le qhov khoom fij ntshabsi rua koj. Kuv thov huv Tswv Yexus lub npe, tug chiv hab tug zoo tag tag huv kuv kev ntseeg. Amees.