January 21, 2024

January 21, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

Mej yuav tsum ua zoo tsi xob ua phem, mej txhaj yuav muajsa nrug luas ua neej nyob. Tug TSWV kws yog tug Vaajtswv muaj fwjchim luj kawg nkaus, txhaj yuav nrug nraim mej nyob, lawv le tej lug mej pheej has. Mej yuav tsum ntxub txujkev phem, nyam txuj zoo, hab ua ncaajnceeg huv tej tsev txav plaubntug. — Amos 5:14-15

Xaav Txug Tejlug rua Nubnua

Taagnrho huv cov tuabneeg ntawd has tas, Vaajtswv yog nyob rua puabsaab.  Qhov tseeb tag lu lug nug kws tseemceeb yog txawm yuav yog koj nyob Vaajtswv saab! Qhov ntawd yuav qha rua koj tshaaj le qhov koj nrhav hab ua rua koj xaav lecaag hab has. Vaajtswv ua sab ntev nrug peb nyob, tabsis nwg tsi muab nwg tugkheej ua yaam khoom fij kws tsi tseemceeb dlaabtsi rua peb, lossis kev hlub kws tsi tau hu kuas peb zoo le nwg nwg le pub kev hlub rua peb. Nwg nrhav tshuav tug ntseeg kws muab nwg tug xeebceem muaj le tej lug kws tug ntseeg has.

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug Dlawbhuv, koj txuj kev ncaajnceeg hab dlawbhuv yog qhov koj muab rua kuv pum. Yuav kuas kuv ua zoo tau le koj txhua yaam yog thaus kuv muaj tug Ntsujplig Dlawbhuv nrug kuv. Thov ca kuv paub tas, koj yeej nrug nraim kuv  nyob sub kuv txhaj nrhav kev tshuav ua lub neej kws muaj koj tug yaamtxwv tau. Huv Tswv Yexus Khetos lub npe, lub npe Dlawbhuv, Kuv thov. Amees.