January 20, 2024

January 20, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Yog le ntawd mej yuavtsum tu mej lub sab zoo zoo, tswj mej tugkheej; teeb mej txuj kev ca sab rua tej koobmoov npluamag kws Vaajtswv yuav pub rua mej thaus Yexus Khetos rov qaab lu. ກະກຽມຈິດໃຈຂອງທ່ານເພື່ອລົງມືປະຕິບັດ; ຄວບຄຸມຕົນເອງ; ໃຫ້ ຄວາມ ຫວັງ ຂອງ ທ່ານ ຢ່າງ ເຕັມ ທີ່ ກ່ຽວ ກັບ ພຣະ ຄຸນ ທີ່ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ທ່ານ ເມື່ອ ພຣະ ເຢ ຊູ ຄຣິດ ຖືກ ເປີດ ເຜີຍ.— 1 Peter 1:13

Xaav Txug Tejlug rua Nubnua

Thaus Yexus lug thawjzag, nwg lug qha Vaajtswv (John 1:18). qhov zoo kawg nkaus, lub fwjchim, hab kev hlub ib yaam le yog ua nwg tegnum huv nplajteb rua peb pum,  nwg tsi tau qha taag taag tas nwg yog leejtwg. Peb kev ca sab yog tog quasntsoov nub nwg rovlug. Thaus nwg lug zag nuav, nwg tsi yog lug qha qha txug Vaajtswv, tabsis nwg lug qha txug nwg tugkheej-yog tug Tswv muaj yeej, tug Caij rawv tug txivneeg dlawb. Txhua txhua tug yuav txhuscaug hawm nwg. Peb yuav tau pum nwg tseeb tseeb hab pum meej tas nwg yog-Emanu-es huv lub fwjchim hab kev taabncuab, muaj yeej rua txhua yaam rua txhua txujkev.  Thaus peb teeb peb kev ca sab rua ntawm Yexus txuj kev taabncuab thaus nwg rovlug, peb yuav ruajsab tog hab yuav kub sab lug rua peb tug vaajntxwv nubnua. Peb yuav ua lubneej nyob huv qaab nwg kev coj, noog nwg lug hab qhuas nwg.

Kev Thov Vaajtswv

O Vaajtswv tug muaj fwjchim, kua ua ca sab ntsoov tog kws yuav pum Yexus tim ntsej tim muag thaus lub sijhawm nwg lug nrug cov timtswv lub fwjchim. Thaus txug lub sijhawm ntawd, kuv lub plawv yuav pum Yexus tug tshwjchim hab qha nwg nub ntawd, hab qhuas nwg lub fwjchim hab lub fwjchim ntawd yog kev muaj yeej. Yexus, lug ntawm lub fwjchim lub npe Kuv thov. Amees.