January 19, 2024

January 19, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Mej ca le tso plhuav tej kev ua phem tseg, Kawm ua yaam zoo! Nrhav kev ncaajnceeg, ca le paab tej tuabneeg kws raug luas quabyuam. Tsaa cov tuabneeg tsi muaj txiv cai hab saib tau cog pujntsuag.”— Yaxayas Isaiah 1:16-17

Xaav Txug Tejlug rua Nubnua

Koj puas yuav nrhav tau ib qhov kev yoojyim lug hloov cov kev paab lwm tug txug kev ntseeg? Kuv paub tas kuv ua tau!  Tabsis Vaajtswv xaav kuas peb tsi xob nteeg txug. Txawm yog tej ntawd yog tej kws Yexus has txug nwg teg dlejum le huv  Lukas Luke 4:18-19  lossis Yakaunpaus has txug yaam kws yuav ua lecaag txhaj ua tau hum Vaajtswv sab. (Jas. 1:26-27), peb yuav tsum paub tas qhov kev ntseeg tseeb yog ib qhov yuav ua rua lwm tug paub Vaajtswv le nwg xaav kuas peb ua tau. Nubnua txujlug qha tas Vaajtswv xaav kuas peb coj hab ua peb lubneej rua yaam zoo.

Kev Thov Vaajtswv

O Vaajtswv tug muaj fwjchim hab yog tug txhawb zug tau, thov qheb kuv lub qhovmuag sab nubnua kuas kuv pum tug kws xaav tau kev hlub ntawd koj kuas nwg teev tam koj tau. Thov Yexus ua dlejnum kuas luas lwm tug pum Yexus nyob huv kuv lubneej nubnua. Amees.