January 18, 2024

January 18, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Nwg (Vaajtswv) kuas peb ua yog le nua, kuas peb ua ncaajnceeg, sis hlub tsis tseg, hab sau sab zog nrug Vaajtswv moog uake.”— Mikhas – Micah 6:8

Xaav Txug Tejlug rua Nubnua

Vaajtswv lub sab ntshaws rua peb yog Nwg xaav muab koobmoov rua peb yog kev cawmdlim.  Qhov khoom pub kws yog nyob huv nwg tug Tub kws muaj fwjfuab ua povthawj rua qhovtseeb.  Tabsis kev dlim ntawm txuj kev txhum hab kev tuag tsi yog qhov kws Vaajtswv ca le muab rua peb txujsa tuabzag tes tau lawm. Vaajtswv xaav kuas peb muaj txujsa ntev yog kuas peb lug pum nwg kev cawm hab qha rua lwm tug.  Thaus peb ua tuabzoo ua, kuas tau qhov kev hlub huv peb kev ua phoojywg nrug nwg, hab fwm nwg lug ntawm peb kev pehawm kws muaj lub sab txu fwjchim hab ua peb lubneej rua lwm tug muaj feem lug paub txug nwg kev hlub. 

Kev Thov Vaajtswv

Leejtxiv tug muaj Meejmom hab muaj dlejsab dlebntsw rua peb tuabneeg nplajteb hab kuv,  yaam kuv lub sab xaav tau rua xyoo tshab nuav yog thov koj paab kuas kuv pum ib yaam le koj pum. Thov qha kuas kuv ntxub kev txhum hab muaj lub sab ua yaam zoo.  Thov qha kuv kuas kuv paub qhovtseeb hab tuav rawv qhovtseeb thaus kuv raug haubntxag lug ntawd Xataas. Huv koj tug Ntsujplig, theev kuv kuas kuv muaj cuabkaav ua tau lub neej le koj tug yaamntxwv. Thov pub kuas kuv yog koj tug mivnyuas hab noog koj lug, Kuv thov, huv Yexus lub npe. Amees.