January 17, 2024

January 17, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Rua qhov Vaajtswv tub qha nwg nploojsab hlub kws nwg lug cawm txhua leej tuabneeg rua suavdlawg paub lawm. Nwg ua le ntawd tub yog nwg xaav kuas peb noog nwg lug, hab tso peb tej kev phem kev qas tseg, hab kuas peb paub tswj peb lub sab, ua tau tuabneeg ncaajnceeg, hab coj tau lub neej zoo huv nplajteb nua lawv le Vaajtswv lub sab nyam.”— Titaus 2:11-12

Xaav Txug Tejlug rua Nubnua

Huv lub nplajteb tsi muaj txhij muaj txhua, huv lub nplajteb kws nrhav tsi tau ibqhov lug tagtaw rua txuj kev ncaajnceeg, kev cawm lug ntawd tug nqe kev hlub huv Vaajtswv rua peb kuas peb hloov peb ua peb lubneej teb Vaajtswv txujkev hlub.  Leejtwg tau txais kev hlub hab tsi kaam leeg paub qhov kev ncaajnceeg kws qha txug nwg kev tsi leeg paub hab muaj lub sab tawv. Huv peb tejnub, huv peb lub sijhawm, qhov dlim yog kuas peb ua yaam ncaajnceeg-tsi le ntawd peb yeej tsi tau dlaabtsi ua nqe huv qhov peb kev cawm dlim, tabsis Vaajtswv cawm peb txawm dlim kws yog kev hlub rua peb moog txais txujsa ibtxhis.

Kev Thov Vaajtswv

Leejtxiv tug Dlawbhuv, Kuv leegtxim, kuv ua lubneej khuam sab quasdluas rua lub sijhawm nuav, Xataas yeej ibtxwm thaab hab dlu kuv qhov yog hab qhov yuamkev, qhov zoo hab qhov phem, qhov ncaajnceeg hab qhov tsi ncaajnceeg. Ca kuv lubneej nubnuav rov pum yaam kws koj ua rua kuv huv Yexus.  “Ca cov lug tawm huv kuv lub qhovcauj hab lub sab, yog cov lug qaabzib rua koj lug ntawm Yexus Khetos, kuv Thov. Amees