January 16, 2024

January 16, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

Vaajtswv yog tug puab peb zoo le nua. Nwg tsim peb lug nrug Yexus Khetos koom ib txugsa kuas peb ua tau tej haujlwm zoo kws Vaajtswv tub xub npaaj tseg ca rua peb ua lawm.— Efexaus Pphesians 2:10

Xaav Txug Tejlug rua Nubnua

Koj puas paub tas, Vaajtswv yog ibtug kusdluab? Ntau tshaaj ntawd, koj puas paub txug tas, koj yog ibtug kws Vaajtswv kus koj cas?  Vaajtswv yeej kus hab ua tuabzoo kus kuas tau koj zoo kawgnkaus siv koj lug yaam zoo! Yog le ntawd tsi xob ca ibleeg ibtug twg, txhwjxeeb tsi xob ca txuj kev phem, lug haubntxag peb moog ua yaam kws tsi muaj nqe rua lwm tug lossis rua Vaajtswv. Nwg kev hlub ua rua peb ua peb lubneej ua timkhawv pum qhov Vaajtswv yog tug kus peb tug dluab!  Peb cale tsaa hab qhuas Vaajtswv nyob huv peb lubneej moog le.

Kev Thov Vaajtswv

Ua tsaug, Vaajtswv kws yog Leejtxiv,  rua qhov koj paub kuv, hab rov kus kuv dlua huv koj kev hlub huv Yexus. Thov siv kuv ua yaam kws koj xaav siv hab coj kuv moog ntsib cov tuabneeg kws muaj sab npuab koj hab kubsab lug ua koj tegnum. Huv Yexus kev hlub nyob npuvnpos huv nwg lub npe. Kuv thov, Amees.