January 14, 2024

January 14, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

Vaajtswv tub cawm peb dlim dlaab ntxwgnyoog lub fwjchim, hab coj peb lug rua nwg tug Tub kws nwg hlub kaav lawm. Tug Tub ntawd yog tug kws zaam peb tej kev txhum hab pub peb muaj kev ywjpheej.— Kaulauxais Colossians 1:13-14

Xaav Txug Tejlug rua Nubnua

Cawm! Txhwv! Zaamtxim! Le Paulaus tau qha rua huv zaaj qha tuablus nuav,  Vaajtswv muaj rua peb txug peb qhov kws ca peb hloov peb lubneej rua huv Yexus Khetos.  Tejzag qhov luj tshaaj dlua tej huv tuabsi lug ntawd lu lug “Leejtub nwg hlub.” Vaajtswv tsi tau ca le cawm peb lug ntawd qhov nwg npaaj, txujlug, or ca le tshwmsim rua peb tuabywv. Nwg ua, nwg muaj ibqhov kws zoo kawgnkaus rua peb yog ibfeem huv Nwg, hab coj peb rov lug cuag tau lug ntawm nwg muab ua yaam khoom fij hloov peb sau ntug khaublig ntoo. Tug nqe yeej yog kim kim huv nwg Kev hlub hab taabncuab es peb ca le tau. Qhov tau ces peb yog qhov khoom kws nwg tau. Peb yog cov raug caw hab tshaaj tas, “dlhau lug nyob huv nwg, peb tsi raug txobthuam, hab peb dlim dlawbdlo huv nwg Leejtub Yexus Khetos.”  (Kaulauxais Colossians 1:21-22).

 

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug muaj Fwjchim Luj hab Leejtxiv tug muaj kev hlub, txawm yuav yog kuv lu lug lossis kuv tegnum yuav muaj tsi txaus them qhov khoom pub kws koj tau muab rua kuv huv Yexus. Yexus, kuv tug Tswv kws txhwv kuas kuv txaav tau lug txaus sab rua koj hab zoo sab hlo muab lug ua tsaug.  Rua txhua yaam koj tau ua tav. Rua txhua yaam kws koj tsim muaj kuv, hab rua txhua yaam kws koj muaj lug txhwv kuv. Ca kuv muab kuv lubneej txujsa ua yaam khoom pub rov qaab rua koj lug ntawm txhawbnqaa hab qhuas koj. Huv koj lub npe, Tswv Yexus. Kuv tsuas qhuas koj. Amees.