January 15, 2024

January 15, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

Hab muab ib lub suab has sau ceebtsheej tuaj tas, Koj yog kuv tug Tub kws kuv hlub, koj ua hum kuv sab.“— Malakaus Mark 1:11

Xaav Txug Tejlug rua Nubnua

Tomqaab Yexus ua kevcai rausdlej taag, nwg raug coj moog ntsib Xataas tim muag tau plaubcaug nub yog kev sim nwg. Koj puas ncu tau Xataas qheb lug rua lub sijhawm kws nwg muab kev sim?  “Yog koj yog Vaajtswv tug Tub….. “ Tsi yog ib lu zoo kawg kws paub txug tas, Yexus muaj kev phoojywg, kev hlub ua ntej muab lug nug lug ntawd txujkev phem?   Leejtxiv paub leejTub yuav tsum tau kev txhawb ua ntej Yexus maag hab raug kev nyuaj sab hab kev sim sab.   Koj yuav tsum nov lu lug hlub lecaag lug ntawm lwm tug nubnua lecaag? Koj puas paub thaus puab ntsib teebmeem lug txug, tabsis koj tsi paub tas, nwg yuav zoo lecaag. yog le, koj yuav tsum paub tseeb txug hab txaus sab yuav muaj kev phoojywg rua puab lecaag, hlub puab, hab txaus sab rua puab. Hab huv kev muaj phoojwg nyob huv Yexus, ua tej ntawd nubnua!

 

Kev Thov Vaajtswv

Leejtxiv tug muaj fwjchim hab kev hlub, thov paab kuas kuas has tau lug zoo hab lug txhawb rua tug kws ntsib kev sim hab thaus muaj teebmeem lug lossis thov kuas kuv nyob tau ze nrug puab, sub puab txhaj tsi ua xyeemxyaav txug sov kuv puas yuav hlub puab tag hab koj kev hlub rua puab. Huv Yexus lub npe, Kuv thov. Amees