January 13, 2024

January 13, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Cov tuabneeg kws ua sab ntev nyaj tej kev nyuajsab, puab tau koobmoov, rua qhov thaus puab nyaj dlhau lawm, puab yuav tau txais lub mom kws yog txujsa kws Vaajtswv tau cog lug tseg tas nwg yuav muab pub rua txhua tug kws muab sab npuab nwg. — Yakaunpaus James 1:12

Xaav Txug Tejlug rua Nubnua

Lu lug zoo kawgnkaus nuav yog lug ntawm Yexus tug kwv, Yakaunpaus. Nwg yog tug muaj kev kawm paub txug thaus muaj ntau yaam teebmeem lug raug;  Nwg tsi yog yuav qha txug zaaj ntawd xwb! Nwg paub tas tej nuav yog tej “moog moog lug lug huv peb lubneej” thaus muaj kev ntseeg lawm yuav muaj kev sijsuam lug raug. Nwg ua rua peb ruaj sab tas, Vaajtswv hlub peb hab nwg tau coglug tseg kuas peb pum tas tej nuav yuav muaj lug raug rua peb kuas peb paub ceevfaaj peb txhaj tsi qaugzug hab peb txhaj tsi taag kev ca sab. Hab tej ntawd yog kev sim hab yog tej teebmeem yuav lug hloov tau peb kuas peb tau txuj koobmoov zoo kawgnkaus kws Yexus yuav muab rua peb. Yakaunpaus xaav kuas peb paub tas, Vaajtswv ua sab ntev rua peb kuas peb txais tau nwg txuj koobmoov huv lub neej tshab! Luj tshaaj ntawd yog vim lecaag Vaajtswv txhaj tso Yexus  (Yauhaas John 10:10). Ces, moog moog lug lug vim lub mom yeebkoob kws yog txujsa; yog qhov Vaajtswv ua sab ntej rua peb es yuav muab rua peb yaam pegsuab.

 

Kev Thov Vaajtswv

Tug Tswv hab Leejtxiv, ua tsaug rua txhua lub sijhawm kws koj muaj rua kuv hab txhawb kuv lub zug thaus muaj tej teebmeem lug tawm tsaam kuv, hab koj tuav kuv kuas kuv tsi xob ntshai hab npaaj ntsoov tog sub kuv txhaj tsi poob rua huv tej teebmeem thaus tej ntawd lug raug.  Ua tsaug rua koj yog tug tivthaiv hab tsomkwm kuv. Kuv coglug tseg nrug koj tas, kuv yuav tiv qeeg tej xwmtxheej kws yuav lug raug kuv sub kuv txhaj tau lub moom yeebkoom ntawm txujsa kws koj npaaj rua kuv hab rua txhua tug ntseeg hab ca sab rua Koj. Amees.