January 12, 2024

January 12, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Hab txhua zag kws kuv thov Vaajtswv paab mej, kuv zoo sab kawg le.  Rua qhov txij puag thaus hauvpaug lug txug najnub nwgnua mej paab kuv txuj haujlwm qha Txujmoo Zoo” Filipis Philippians 1:4-5

Xaav Txug Tejlug rua Nubnua

Lub xyoo nuav, peb ua neej nyob lawv le nqai lug ua povthawj rua lwm tug le huv  lub tebchaws Amelika January 4 yog 1:4 huv phoo Filipis, huv June 6, rua pum le nuav 6:6 huv Mathais. Tej nqai Vaajtswv txujlug nuav qha has tas, peb yuav tsum tsi xob ua lawv le peb lub sab nyam hab tiv thaiv peb txujkev ntseeg rua Vaajtswv.   Peb yuav nrhav tau kev sis qhuas, sis txhawb, kubsab lug, hab vaam, ntxiv lug rua huv peb thoob plawg huv lub xyoo!


Ibyaam nkaus yog peb pib rua lub xyoo tshab, ca peb lug ncu txug cov tuabneeg kws koom teg xaa txujmoo zoo hab tawm moog qha rua saab nrau. Yog muaj cov xaa txujmoo zoo lossis kev ntseeg le ib txwm ntseeg lug ntawd Yexus ua tug hu, ces ca peb coglug rua kev thov Vaajtswv txhawb tug ntawd. Yog peb yog tswvcuab huv kev sis txhawb txujmoo zoo huv pawgntseeg, peb ca le kub sab lug thov Vaajtswv paab hab paab kuas txujmoo zoo ntawd moog tau txug rua tug tuabneeg kws tseem tog ntsoov yuav nov txujmoo zoo ntawd.  

 

Kev Thov Vaajtswv

Leejtxiv ntawm txhua tug tuabneeg, thov pub kuas koj pawgntseeg ua tau koj teg dlejnum zoo kuas moog txug rua tug kws nwg tseem tog kev cawm, thov koj coj nrug hab foom koobmoov rua tug kws muaj kev hlub huv koj hab hlub tau lwm tug. Huv tuab lubnpe tseeb kws yog tug Cawmseem, Yexus, Kuv thov, amees.