January 11, 2024

January 11, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Thaus suavdlawg tuaj ua ke pehawm kuv, yuav tsum muaj tuabneeg nyeem kuv phoo kevcai rua suavdlawg noog. Koj yuav tsum najnub najmo kawm, hab ua tuab zoo ua lawv nraim le tej lug kws sau ca ntawd, koj txhaj le yuav vaammeej. Yauxaus Joshua 1:8

Xaav Txug Tejlug rua Nubnua

Yaam le Vaajtswv ceebtoom rua kuas Yauxuas txug nqai lug nubnua, Peb yuav tau qha paub tas Vaajtswv muaj nwg Txujcai ua rua Vaajtswv foom koobmoov rua nwg tsaav tuabneeg. Vaajtswv muaj txujcai rua tsaav tuabneeg Ixayees rua kuas paab puab ua puab lubneej nyob rua huv nwg hab coj ua puab lubneej tej nub ntawd. Nwg coglug tseg has tas, Nwg yuav foom koob nchua moov rua puab yog has tas puab ua lubneej noog nwg lug hab coj lawv le nwg tej lug saamfwm.  Vaajtswv yog tug tsim txhua yaam hab yog tug hlub txhua yaam ntawd.  Nwg paub yaam zoo kws yuav ua rua puab tau zoo nyob kaajsab lug rua nwg tsaav tuabneeg. Huv tsaabntawv sau moog rua Kalatias, Paulaus sau taag sau dlua qha dlua rua cov ntseeg puab tsi nyob huv qaab kev tswfwj huv txujcai. Tabsis peb ua lubneej huv Vaajtswv tug Ntsujplig ua tug coj, tug xeebceem ntawd yog lug ntawd muaj txug yaam ntxwv zoo le Yexus Khetos tug, tug ua tav lawv le Txujcai   (Mathais 5:17-20) hab muab rua peb yog txuj koobmoov kws nwg muab rua peb txhua txhua tug. Thawj theem taws yog: muaj lawv le Vaajtswv tug dlejsab hab ua lubneej lawv le nwg tug yaamntxwv huv nwg txuj koobmoov! Yog muaj tug Ntsujplig Dlawbhuv coj, ca peb ua lubneej muaj Yexus tug yaamntxwv. Ca peb ua lawv le Yexus tug qauv, noog nwg lug, ua lubneej rua lwm tug pub tas, huv nwg peb muaj kev sis hlub. Yog ua le nuav, peb yuav ua tau lubneej zoo kawg nkaus, zoo kawg nkaus. Kuas peb ncu ntsoov has tas, peb ua tej kws has lug nuav yog lug ntawm Vaajtswv muab lubzug rua peb hab lug ntawm tug Ntsujplig Dlawbhuv lub fwjchim!

 

Kev Thov Vaajtswv

Leejtxiv tug muaj kev hlub, ua koj tsaug kws koj muab koj tej lug cob qha peb kuas peb paub ua peb lubneej rua huv koj. Kuv paub hab noog koj lug kuas kuv ua tau lubneej rua koj hab rua tej tuabneeg kws nyob puagcig ze pum koj huv kuv. Lug ntawd tug Ntsujplig lub fwjchim yuav ua rua peb muaj kev ntseeg, kev hlub hab coj tau lawv le koj tug dlejsab. Hab thov pub kuas peb lubneej ua tau rua lwm leejtwg pum koj nyob huv peb. Huv Yexus lub npe, Kuv thov. Amees.