January 10, 2024

January 10, 2024
Nubnuav Nyeem-Kawm Vaajtswv Txujlug

 

Nqailug Rua Nubnua

“Vim le ntawd txij le nub kws peb nov mej moo, peb txhaj najnub thov Vaajtswv paab mej tsi tseg. Peb thov Vaajtswv paab mej kuas mej muaj tswvyim, hab totaub tej kws Vaajtswv tug Ntsujplig qha, mej txhaj yuav paub tej kws Vaajtswv lub sab nyam huv tuabsi. — Kaulauxais Colossians 1:9

Xaav Txug Tejlug rua Nubnua

Paulaus sau cov lug nua rua cov ntseeg hu Kalauxais, tabsis nwg yeej tsi tau moog txug ntawd le.  Txawm yuav yog nwg tsi paub puab zoo los nwg muab sab rau ua dlejnum zoo rua puab. Nwg kub sab lug thov Vaajtswv kuas puab paub Vaajtswv zoo hab ua tau txhua yaam lawv le Vaajtswv tug dlejsab. Nwg ca sab has tas, thaus puab nov Epafas qhuabqha rua puab, hab puab yuav nkaagsab zoo txug zaaj nwg qha.  (Kaulauxais Colossians 1:74:12). Qhov tseemceeb yog dlaabtsi! Ca peb lug saib txug pawgntseeg kws muaj kev tshaaj txujmoo zoo (huv nroog, txawv tebchaws, lossis npaaj rua ib cig zes) hab pheej thov tsi tu ncua rua pawntseeg, thov Vaajtswv paab kuas puab paub nwg, paub nwg tug dlejsab kuas meej tseeb, hab kuas  ruaj sab rua huv nwg txuj kev hlub kws nwg tau hlub puab.

 

Kev Thov Vaajtswv

Vaajtswv tug Dlawbhuv hab muaj Fwjchim Luj kawg nkaus, thov koj foom koobmoov rua kuv pawgntseeg nrug rua kev paub koj zoo hab txawj txhawbnqaa qhuas koj lug ntawm puab tug cwjpwm hab huv koj kev hlub hab taabncuab. Dlua le ntawd, thov paab cov pawgtseeg kws tseem muaj cov tub xaa txujmoo zoo kuas puab coj tau txujmoo zoo moog puv lub qaabntuj khwb  nuav le koj tej lug saamfwm). Thov koj foom koobmoov kuas puab lujhlub, ntsib kev tau zoo hab nyob kaajsab lug, kuas puab muaj chaws ca sab txug rua txhua yaam huv koj txuj koobmoov lug ntawm puab paub koj zoo. Huv Yexus lub npe, Kuv thov. Amees.